Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje

Vi deltar i läslyftet den här terminen och arbetar i  modulen Läsa och skriva i alla ämnen. När vi läste texten Berättande texter valde vi att planera för en lektion där vi skulle låta eleverna utgå från en faktatext som inspiration för att skriva en skönlitterär text.
Vi arbetade utifrån cirkelmodellens princip och började med att samla fakta. Vi läste om och såg på film om Glimmingehus och gjorde också ett studiebesök där. Hemma på skolan gjorde vi en mindmap med all fakta och vi hjälptes åt att sortera upp faktan inom olika områden. Därefter skrev alla en individuell text om besöket på Glimmingehus. Det här blev vår faktadel om Glimmingehus och således om medeltiden. 

Nästa uppgift  var att skriva en skönlitterär text som utspelade sig på Glimmingehus. Den skönlitterära texten skulle alltså ta sin utgångspunkt i faktatexten vi skrivit. Först spånade vi idéer gemensamt som man kunde använda sig av om man ville. Eleverna fick skriva personporträtt som vi delade med oss av till varandra. Dessa kunde man sedan välja att låta vara en karaktär i sin text. Vi utgick ifrån vår skrivmall med början, problem, lösning och slut. En del elever tycker fortfarande att det är till hjälp att följa en tydlig struktur medan andra har lättare för att skriva texter med en röd tråd utan stödstrukturer. Eftersom eleverna hade mycket faktakunskaper om Glimmingehus gick skrivandet ovanligt lätt. Vårt besök på Glimmingehus och alla foton vi hade därifrån bidrog såklart till att eleverna hade bra förförståelse och många upplevelser att hämta idéer ifrån. Jag upplevde att fler elever än vanligt uppskattade skrivuppgiften och att texterna flöt på ovanligt bra. Några elever som inte brukar producera så mycket text blev stolta och nöjda när de såg hur snabbt de fick ihop långa texter.

Det blev väldigt tydligt hur mycket faktakunskaper eleverna besatt då de i sina texter beskrev både hur deras huvudpersoner levde, vad de åt och hur de var klädda. De skrev också om konflikter mellan personer från olika samhällsskick. En del texter tog upp hur svårt det kunde vara att leva som fattig kontra som rik på den här tiden. Någon text berättade om när Glimmingehus blev anfallet av fiender. Många texter tog upp amuletter, örter, avrättningar och hemliga fällor. Du förstår själv att det blev riktigt spännande texter!

När vi läste upp texterna för varandra fick vi återigen tillfälle att diskutera skillnaden mellan faktatext och skönlitterär text, syftet med de olika texterna och vilka olika stöd vi kan använda oss av för de olika texttyperna. Nu hade vi två konkreta texter att samtala utifrån som gjorde diskussionen tydlig.

Jag tyckte det var ett bra sätt att ta utgångspunkt i en faktatext för att sedan gå över till skönlitteratur och kommer använda mig av det här upplägget fler gånger. Att utgå från faktatexter om djur, natur, historia, geografi och det stoff som finns i våra kursplaner tror jag kan skapa många härliga berättelser och vara ett bra stöd för elevernas skrivutveckling. Det är ju enligt mig oerhört svårt att utvecklas i sitt skrivande om man inte känner skrivglädje, nyfikenhet och på så vis får ett visst flöde i sitt skrivande.

Att utgå från foton och egna upplevelser för att skapa egna bilder till texterna bidrog  till ökat engagemang hos eleverna.

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni med skrivande och olika texttyper?
  • Vilka stödstrukturer använder ni er av?
  • Dela med er av konkreta exempel på skrivuppgifter som skapar engagemang, intresse och nyfikenhet.
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *