Försteläraransökan vid extern rekrytering

Vid extern prövning för förstelärartjänst används följande underlag:

 • Vitsord från tidigare arbetsgivare utifrån Skolverkets krav (fyra års väl vitsordat arbete, visat särskilt god förmåga etc)
 • Skriftlig ansökan
 • Presentation av undervisning.

Skolverkets krav

För att bli aktuell för tjänst som förstelärare, måste du

 • vara legitimerad lärare.
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Svedalas kriterier

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Förstelärare förväntas också regelbundet blogga om sin undervisning på ”Förstelärare bloggar”. Bloggandet är en del av kommunens kvalitetssäkring och syftar till att synliggöra förstelärarens undervisning för kollegor, rektorer men även till att synliggöra Svedalas utvecklingsarbetet för utomstående.

Den som är förstelärare i Svedala:

 • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
 • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
 • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
 • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
 • kan kommunicera och beskriva sitt arbete

Du ska arbeta för att alla elever ska lyckas och utifrån en vetenskaplig grund.

 

Ansökningsförfarande

Steg 1 Formella krav samt vitsord från tidigare arbetsgivare.

Skicka följande underlag till din blivande rektor samt till ansvarig för processen, Michael Rystad.

 • legitimation
 • vitsord från tidigare arbetsgivare som styrker att du uppvisat fyra års väl vitsordat arbete med undervisning
 • vitsord från tidigare arbetsgivare som styrker att du uppvisat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Steg 2 Skriftligt ansökan

Du ska skriva en ansökan där du dels beskriver din syn på rollen som förstelärare (1) och dels besvarar sex frågor (2):

 1. Beskriv hur du ser på rollen som förstelärare (max 300 ord):
 2. Vi vill att du beskriver hur följande kommer till uttryck i din arbetsutövning:
  – Jag har gedigna kunskaper i det ämne eller ämnesområde, som han/hon undervisar i.
  – Jag ser alla elevers behov och får alla elever att anstränga sig för att lära sig mer så att elevernas resultat förbättras.
  – Jag har visat sig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt, som leder till förbättrade elevresultat,
  – Jag kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar och kollegor,
  – Jag är intresserad av att utveckla sin egen professionalism,
  – Jag kan anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat

Din skriftliga ansökan skickas till din blivande rektor samt till ansvarig för processen, Michael Rystad.

Steg 3 Presentation av undervisning

Steg 3 genomförs endast om steg 1 och steg 2 motsvarar förväntningar och krav på förstelärare i Svedala kommun.

Läraren ska förbereda en presentation av sin undervisning utifrån följande punkter:

Hur tänker du kring/arbetar du för att få till en:
– trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö
– individanpassning, variation och utmaningar
– tydlighet i mål, innehåll och struktur
– uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet

Presentationen förväntas ta 45 minuter och följs därefter av 15 minuters frågestund. Till stöd får du använda material/ powerpoint/ filmklipp från undervisning eller liknande.

Vid presentationen kommer representanter från förvaltning samt rektorer att närvara.

Share Button

Undervisning och lärande