Förstår eleverna målet med undervisningen?

Det är viktigt att alla vet vad undervisningen ska resultera till. Därför startar jag med att sätta upp mål för lärandet för arbetspassen. Jag upplever att de allra flesta eleverna verkar ha hjälp av målen men efter att jag läst Hattie nya bok Framgångsrik undervisning i matematik funderar jag om alla verkligen förstår hur de ska arbeta för att komma närmare målet. Har eleverna möjlighet att själv se om de utvecklas mot målet? Enligt Hattie är det en viktig förutsättning för lärandet. När vi utvärderar i slutet av lektionen vad utvärderar eleverna då, målet eller sitt lärande mot målet? Jag tror inte alla mina elever utvärderar hur de har närmat sig målet och utvecklat sitt lärande. Hur ska jag stötta dem för att nå dit?  Dessa frågor kretsade i mitt huvud när jag började vårterminen.

Bakgrund

Hattie mfl. beskriver att elever behöver förstå vad målet innebär och att kriterier för måluppfyllelse är avgörande för elevernas inre motivation. De kriterier som jag sätter upp för måluppfyllelse ska eleverna dra nytta av och därmed komma längre i sin utveckling. För att göra detta behöver de kunna jämföra sin nuvarande kunskap mot målen de ställs inför i skolan. Kravet är att de förstår vad målen innebär och vet nivåerna som finns i de tillhörande matriserna. Är det klart för eleverna och de upplever att de kan minska luckan genom arbete kommer de att ha större förmåga att lyckas. Ju tydligare de kan se målet desto mer motiverade elever. Får eleverna tid till självreflektion och se hur de utvecklats mot målet kan det motivera dem ytterligare.

Genomförande

Jag väljer förmågan att observera och utmanar eleverna genom att skriva målet lite med något svårare skolspråk än de är vana vid. Målet att utveckla förmågan att genom observation se olika egenskaper, hitta likheter och skillnader samt beskriva objekt med bild och ord. Va, hörs från eleverna. Jag undrar om någon kan förklara vad det betyder. Det blir några förklaringar men ingen överensstämmer med mina intentioner. Flera elever anser att det är så ganska ofta, de vet inte riktigt vad målet för lektionerna och lärandet betyder.

Jag klargör vad målet betyder genom att förklara orden och vad de innebär. När de förstår målet tar jag fram matrisen för att visa hur de kan se sin utveckling. I matrisen har jag för att göra det så konkret som möjligt lagt till andra elevers formuleringar på varje nivå. Plötsligt är det inte så svårt längre, säger någon.  

Arbetet startar via APE (alla, par, enskilt) genom att observera två olika stolar och se likheter och skillnader mellan dem, eleverna stöttar varandra och upptäcker små detaljer tillsammans.

Nästa lektion använder jag mig av Skolverkets material i NO, Dino. Jag har valt uppgiften om förmågan att observera och bearbetat den så att den passar mina elever. Uppgiften går ut på att beskriva ett solrosfrö så noggrant att andra kan se vilket frö de beskriver.

Det är full elevaktivitet i klassrummet. Jag noterar att ingen frågar hur de ska göra eller varför. Eleverna läser varandras beskrivningar och uppstår det problem frågar de klasskamraten som skrivit, de ger feedback till varandra på ett naturligt sätt. Lektionen avslutas med reflektion kring hur arbetet mot målet fortskridit. Eleverna anser att på grund av att de fått möjlighet att förstå målet grundligt innan de började arbeta visste vad krävdes och det hjälpte dem. De reflekterar även kring vilken nivå de de anser sig ligga på i förhållande till matrisen.  

 Reflektioner

Efter lektionerna ser jag en större utveckling än tidigare. Jag ser att de elever jag ibland uppfattar som omotiverade för sina arbetsuppgifter ändrat sin inställning. De arbetar intensivt och vill gärna komma längre upp i matrisens nivåer. När arbetsuppgiften är klar ber de mig att göra en bedömning och ge respons på vad de kan förbättra vid nästa tillfälle, det har jag sällan upplevt att samtliga elever i årskurs tre har bett mig om. Ger vi eleverna verktyg att förstå målen och se sin egen utveckling förbättrar vi deras chanser till lärande, de blir mer motiverade och deras kunskap ökar.

Att diskutera:

  • Hur gör du för att eleverna ska förstå målet för lektionen/arbetsområdet?
  • På vilka sätt konkretiserar du de olika kunskapsnivåerna?
  • Hur stödjer du eleverna i deras reflektioner kring sin egen utveckling?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *