Föräldrars reaktion på elevens skolresultat

Svarvad skål
Svarvad skål, så9-elev
foto: Bengt Christensson

Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll över de olika delmoment som förväntas hända i klassrummet.  För slöjdens del oftast kedjan inspiration => idé => skiss => arbetsplan => praktiskt genomförande => utvärdering och uppföljning.  Men sen då?  Vad händer när elevens slöjdföremål kommer i händerna på någon förälder? Vad sägs och vad sägs inte?  Är det alls viktigt för eleven vad föräldrarna tycker?

Det som fått mig att reagera är en händelse när en duktig elev tar hem ett mycket välgjort arbete. Och där föräldern anstränger sig för att leta upp fel på slutprodukten istället för att fokusera på vad eleven lärt sig under resans gång,  att efterfråga hur eleven genomfört sitt arbete avseende verktyg, maskiner, material och metoder.

Jag upplever att det ofta är en ganska stolt elev som bär iväg med sitt färdiga slöjdarbete. Man hoppas att stoltheten fortfarande finns kvar några timmar senare. Önskescenariot är att föräldern är en del i inlärningsprocessen, den som ställer frågor, den som eleven får visa upp både sin slöjdprodukt för och som  förhoppningsvis får möjligheten att förklara det jobb som ligger bakom. Som ett kvitto på sin kunskap och sina färdigheter. Bekräftelsen ligger inte bara det visuella, den elev som kan förklara processen för sin mottagare känner sig förhoppningsvis också som ägare av kunskapen.

I händelsen ovan börjar frågorna torna upp sig. Hur vanligt är det att en förälder reagerar ”negativt” och hur nöjd är eleven själv med sitt blogghyvel7arbete? Spiller det över på ämnet om föräldrareaktionen är mycket negativ eller positiv. Vad har jag som pedagog för möjlighet att motverka/kompensera för ett oönskat föräldrabemötande?

Jag gjorde en enkät som riktades till mina så6-9 elever för att kartlägga, eller åtminstone få en översiktlig bild. Vill poängtera att enkäten inte direkt efterfrågar kunskaper eller färdigheter även om det ofta återspeglas i bra ett slutresultatet blir. Här har jag bara frågat efter hur elev och förälder förhåller sig till ett visuellt slöjdföremål.

Frågorna och hur eleverna svarade:

  • Hur nöjd brukar du vara med ditt slöjdarbete när du är färdig? 

84% svarar att dom är nöjda eller mycket nöjda.

Så9-elever mer positiva än övriga. Ingen elev säger sig vara helt missnöjd.

  • När du kommer hem, brukar du då visa upp ditt slöjdarbete för dina föräldrar och/eller syskon? 

89% svarar att dom oftast eller alltid visar upp sitt slöjdföremål för sina närmaste.

Så6-elever visar upp oftare än övriga. Ingen elev kommer hem utan att visa upp sitt slöjdföremål.

  • Vilket mottagande får ditt slöjdarbete vanligtvis?

50% säger att båda eller någon förälder tittar på ditt slöjdalster och ger dig beröm.

45% anger att båda eller någon förälder intresserar sig för vad du gjort och frågar hur du gjort ditt slöjdalster.

3% av föräldrarna tittar på vad du gjort men lämnar ingen kommentar.

2 % tittar på ditt slöjdalster och letar upp fel.

Ingen elev kryssar i alternativet att ingen förälder bryr sig alls

  • Hur viktigt är det för dig vad din/dina föräldrar tycker?

46% tycker det är viktigt eller mycket viktigt

30% tycker det är halvviktigt

23% tycker det är mindre viktigt eller oviktigt

För knyta ihop säcken tycker jag att detta ger en uppmuntrade bild av frågeställningarna. En överväldigande del av eleverna är positiva till sitt eget arbete och den slutprodukt som växt fram.  Man ska vara medveten om det finns någon enstaka förälder som letar upp fel istället för att ge konstruktiv feedback men de allra flesta elever får den bekräftelse de förtjänar. Jag är lite överraskad av att så stor andel elever mer eller mindre kan bortse från vad föräldrarna tycker. Att de vet sina egna kvaliteter utan att behöva föräldrastöd. Kanske resultatet hade sett annorlunda ut om jag hade frågat så4-5 elever.

Att diskutera:

  • I vilken mån tror eller vet du hur skolarbeten kommenteras på hemmaplan?
  • Hur viktig är föräldrarnas reaktion för eleven/barnet?
  • Tror du föräldrarnas reaktion kan påverka det fortsatta skolarbetet och hur kan du motverka effekten av dåligt föräldrabemötande?
  • Hur ser det ut i andra ämnen? Kan man tänkas få samma utfall där?
Share Button

3 reaktioner på ”Föräldrars reaktion på elevens skolresultat”

    1. Tack Charlotte! Det känns verkligen som ett förtroendeuppdrag. Och så får jag träning i att blogga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *