Fältstudier för att planera inför framtiden och lösa problem

Studier kring geografiämnet i grundskolan visar att många lärare känner att tid och pengar hindrar dem från att genomföra fältstudier. Ytterligare en orsak, enligt forskarna, är att  det finns en tanke bland lärarna om att fältstudier ska vara omfattande, vilket leder till att de inte genomförs. Med omfattande menar de intervjuade lärarna att man ska besöka en geografisk plats långt bort, titta på någon naturgeografisk företeelse och att det ska ske över en hel dag. Förut tänkte jag precis som dessa lärare; tankar om att fältstudier tar mycket tid, kostar mycket pengar och att den “perfekta” fältstudien ska ske på ett visst sätt skapade hinder för min undervisning. Genom att tänka mycket mer utifrån närmiljön och ett problematiserande samhällsplaneringsperspektiv har jag utvecklat ett par olika arbetsområden som utgår från fältstudier. Kanske hittar du inspiration till höstens fältstudier med dina klasser genom mina två exempel här.

I år har jag valt att fokusera fältstudierna på kollektivtrafiken i framtidens Bara och sårbara platser i Bokskogen. Båda projekten var planerade att förena geografi och samhällskunskap men kom även, på elevernas eget initiativ, att omfatta biologi. 

Bara har de senaste åren vuxit och flera bostadsområden har tillkommit men buss 142 går sin gamla vanliga rutt, det har ännu inte tillkommit hållplatser eller gjorts förändringar i rutten för att göra det enkelt för fler i Bara att ta bussen, och det var detta som mina elever skulle planera för. 

Uppdraget var att eleverna utifrån den rutt buss 142 har idag (inom Bara) skulle utveckla rutten så att fler kan ta bussen och att det är säkert och tryggt.

Arbetet bestod av tre  moment: förstudier och planering, fältarbete och slutligen sammanställning och analys. I sin planering skulle eleverna ta hänsyn till följande: 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. 

Vad krävs för att platserna ska vara tillgängliga?

Säkerhet och trygghet

Era val av platser ska vara eller bli säkra och trygga för invånarna att ta sig till gående/på cykel samt att vänta på bussen vid. 

Vad krävs för att dessa platser ska vara säkra och trygga?

Smidighet

Platserna ni väljer ska gynna och göra det enkelt för Baraborna i området att välja buss istället för att ta bilen.

Under förstudier och planeringen fick eleverna en karta över dagens Bara inklusive dagens busshållplatser Med stöd av kartan och geografiska informationssystem (GIS) gjorde de en analys av var det bäst behövs nya hållplatser. Några räknade med stöd av google maps ut hur lång tid det tar att gå från olika områden till närmsta hållplats, andra använde kartor för att identifiera säkrade områden, dvs områden med god tillgång till bussförbindelse. 

När eleverna gjort sin plan över sin tänkta rutt fick de ge sig ut i fält och fortsätta planera samt dokumentera. Dokumentationen fokuserades till de platser där nya hållplatser skulle byggas eller andra förändringar skulle ske, t ex bygge av tunnel eller bro. Dokumenteringen  skedde genom fotografering. 

Utställning

Slutligen analysera och sammanställde eleverna sina olika förslag vilka bildade en utställning i skolans korridorer. 

Fältarbetet, analysen och sammanställningen gjorde eleverna i grupp och det är ju alltid problematiskt att använda grupparbeten som underlag för bedömning. Därför fick eleverna  slutligen  göra en individuell uppgift som jag tagit inspiration från de nationella proven i geografi. De fick kort beskriva hur de gjorde sin studie, dvs metoden och även analysera den utifrån fördelar och nackdelar när det gäller att ta reda på var i Bara det bäst behövs nya busshållplatser. De fick även ge förslag på andra metoder som på ett bättre sätt hade gett dem den information de sökte. 

Elevtext – problembeskrivning och lösning

Fältstudie nummer två handlade om såbara platser i Bokskogen. Efter att ha gått igenom olika exempel på vad som gör en plats sårbar fick eleverna genom GIS identifiera en sårbar plats i Bokskogen och då beskriva vad som gör den sårbar.
Själva fältstudien bestod av att besöka platsen och fortsätta dokumentera dess sårbarhet och då även med bilder. 

Elevtext med problembeskrivning och lösning.

I den individuella slutuppgiften fick eleverna med utgångspunkt från sin fältstudie hitta lösningar på några av de problem de identifierat. 

Jag tycker att dessa fältstudier tillsammans gav eleverna en bred erfarenhet av att arbeta med fältstudier och därmed även mig ett brett underlag för bedömning. Fokus i båda projekten var ett undersökande arbete med stöd av fältstudier, GIS och kartor. Därtill fick de även jobba med analys av metoder för fältstudier och att själv hitta lösningar på hållbarhetsfrågor. På detta sätt har eleverna varit inne och nosat lite på delar av den vetenskapliga metoden. 

Som jag inledningsvis nämnde så var arbetet med fältstudierna planerat att omfatta samhällskunskap och geografi men kom även, på elevernas eget initiativ, att omfatta biologi. Detta visade sig framförallt i analysen av de sårbara platserna samt lösningar på hur dessa kan göras mindre sårbara. Eleverna visade här att de i sitt sökande av att förstå, förklara och lösa problem inte var begränsade och styrda av ämnesspecifik kunskap utan de använde den kunskap som krävdes för uppdraget. 

Att arbeta med fältstudier behöver varken ta mycket tid, kosta mycket pengar eller vara speciellt komplicerat. Mitt tips är som sagt att utgå från närmiljön, utgå från problem som behöver lösas, arbeta ämnesövergripande och gärna med någon form av samhällsplanering för att göra fältstudierna mer verklighetsanknutna.

Att diskutera:

  1. Vad i ert närområde kan eleverna undersöka genom fältstudier?
  2. Vad i samhället kan eleverna få i uppdrag att planera en utveckling för?
  3. Vilka hållbarhetsproblem finns i ert närområde och hur kan eleverna genom fältstudier dokumentera dessa samt hitta olika lösningar på problemen?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *