Ett pedagogiskt möte med Timperley

Helen Timperley är professor i pedagogik på pedagogiska fakulteten vid University of Auckland i Nya Zeeland.

Helen Timperley har ett perspektiv på professionellt lärande som är till för att motivera lärare vilket i sin tur ska ledda till stora förbättringar i elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper. Den största utmaningen är att alla lärare måste börja se det som en naturlig och vardaglig del av sitt arbete att ägna sig åt lärande och reflektion. Hur går det till?

Timperleys tankar är att lärare aktivt måste arbeta med att utveckla sitt eget lärande för att på bästa möjliga vis kunna förmedla kunskap vidare till sina elever. Detta måste struktureras och stödjas av rektorer/ledning på skolorna. Genom att ställa frågan vilka kunskaper och förmågor eleverna behöver kan lärare fördjupa sin professionalitet och fördjupa sina färdigheter.

Utifrån dessa tankar har Timperley skapat en cirkel på vilken lärare kan finna stöd och en utgångspunkt där läraren får ta ett steg timperley-teacher-professiona-learning-and-development-18-1024tillbaka och se på sin undervisning ”utifrån”.

 

 

 

Jag och några kolleger från min tidigare arbetsplats i Malmö och Krokbäcksskolan hade det stora nöjet att få sitta ner med Helen Timperley under hennes Sverigebesök i höstas, ett samtal som ställde det pedagogiska på sin kant. Samtalet som till största del kom att handla om mål inom skolan och vikten av att inte ha för många eller för stora mål. Timperley menar att målen ska finnas i skolans värld som hjälp, hjälp för lärare att veta vart undervisning är på väg och hur planeringen ska gå tillväga, en hjälp för eleverna så att de vet vad som krävs av dem i deras lärandemiljö och dessutom en hjälp för föräldrar så att föräldrarna får en insikt i vad deras barn lär sig och  få ta del av skolan värld. Målen ska vara utvärderingsbara och som sagt fungera som ett stöd.

Jag fick i uppdrag av min dåvarande chef att genomföra en övning i min klass. Övningen gick ut på att välja ut en elev som låg någonstans i mitten av betygsskalan. Vi skulle planera ett kortare arbetsområde med denna elev i åtanke och hur undervisningen skulle leda till att eleven nådde vidare i sitt lärande. Att bara ha en elev i åtanke kändes märkligt då jag är van vid att planera utifrån vad jag tror fungerar på flest antal elever i klassen, men jag kände att det inte kunde skada att försöka. Motiveringen till detta var att elever som befinner sig i riskzonen för att inte nå E är oftast utredda och det finns tydliga handlingsplaner/konkreta arbetssätt för att hjälpa dessa elever. Eleverna som befinner sig högre upp bland betygen har oftast ett eget driv som gör att de inhämtar kunskap på egen hand. Slutligen har vi övriga eleverna som gör tillräckligt för att nå E,D och C men av olika anledningar kanske inte når högre. Därför var idén att titta på en elev av dessa och försöka skapa en situation där den eleven tar ytterligare steg.

Planeringen bygger på Timperleys cirkel kring lärande. Starta planering kring att titta på vad är det för kunskap som eleven behöver för att utveckla, vilken förmåga är det som eleven behöver öva på, försök att ständigt tänka på elevens proximala utvecklingszon så att det blir en lagom utamning för eleven. Skapa utifrån dessa förutsättningar ett tydligt, utvärderingsbart mål och gör det absolut inte för stort.  När målet är formulerat så är nästa steg att titta på tillvägagångssättet. Hur ska jag, som lärare, bedriva min undervisning så att eleven går vidare i sitt lärande och för att nå fram till eleven. Vad behöver jag som lärare för att lära denna elev? Efter det att planeringen är genomförd så blir det en utvärdering. I första steget av utvärderingen så tittar läraren på sig själv och sin undervisning, gick det som tänkt? Sedan intervjuas eleven och hur den upplevde arbetsområdet. Det blir ett snabbt kvitto på hur eleven uppfattade arbetsområdet. Vad har detta lett till?

Tanken är sedan att genom lägga fokus på detta sätt så kommer det spilla över på de andra eleverna och i slutändan skapa en bättre lärande miljö. Det ökar även på lärarens egen medvetenhet om hur undervisningen fungerar i klassen och hur den uppfattas av eleverna.

Att diskutera

  • Hur använder du dig av mål i din undervisning?
  • Hur förmedlar du dina mål till eleverna?
  • Vilka förändringar i din undervisning, tror du, skulle leda till en ökad måluppfyllelse?

Läs mer

om Helen Timperley på KvUtiS

Share Button

3 reaktioner på ”Ett pedagogiskt möte med Timperley”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *