En djupdykning i naturvetenskapens innersta väsen

Naturvetenskapens kärna är dess begrepp, modeller och teorier. Med hjälp av naturvetenskapen har vi på ett framgångsrikt sätt kunnat beskriva och förstå vår omvärld vilket har inneburit stora fördelar för oss människor.  Men just därför att naturvetenskapen har en så central roll i vår utveckling är naturvetenskapen mer än bara fakta. Det är ett sätt att tänka, ett sätt att metodiskt utforska vår verklighet med konsekvenser för samhälle, kultur och natur. Detta måste man ha i bakhuvudet när man undervisar om naturvetenskap, om inte eleverna förstår vad naturvetenskap är och vad den betyder blir ämnesinnehållet svårt att ta till sig.

Jag har tidigare skrivit om hur jag gör för att undervisa om naturvetenskapens karaktär, det som internationellt kallas “Nature of science” (här och här). Men vilken uppfattning har elever egentligen om vad naturvetenskap är för något? Från årskurs 6 och under cirka tre terminer har jag då och då samlat in material från en och samma klass om hur de uppfattar naturvetenskap. Eleverna skriver och ritar om vad naturvetenskap betyder för dem själva, vad som är naturvetenskap och vad som inte är naturvetenskap. Jag tycker att det är ganska viktigt. Dels ger det mig ett utgångsläge för min undervisning och dels ger det en indikation om elevernas förståelse för ämnet utvecklas.

“bomber, knark, kärlek & sex”
Vilket ämnesinnehåll representerar naturvetenskap för eleverna?Till en början kan man se att ordet naturvetenskap förvillar något. I det här sammanhanget har natur har en vidare betydelse och står för hela vår omgivning men eleverna ser det som det levande i vår omvärld och kanske i någon mån som en plats, “ute i naturen”, och likställer naturvetenskapen med biologi. Eftersom det kanske varit en övervikt av biologi jämfört med kemi och fysik under de tidiga skolåren är missuppfattningen inte så konstig. Djur, växter, rymden och experiment dominerar. Att experiment förekommer så ofta kan ses som ett uttryck för deras förväntningar vilket är en viktigt  kunskap för oss lärare. Elevernas uppfattning om naturvetenskap speglas också av de symboler som de använder för att visualisera sina förkunskaper i form av teckningar, tecken för gift, brandfara, radioaktivitet, kemiska formler (till exempel för vattenmolekylen, H20) och laborationsutrustning (bägare, e-kolvar, brännare, gasflaskor) är vanligt förekommande. Symbolerna visar på elevernas nyfikenhet och kan fungera som  “krokar” för att väcka elevernas intresse och skapa engagemang.

 

 

 

 

 

 

Naturvetenskapens metoder
Många elever förknippar naturvetenskap med experiment: efterhand utvecklas en förståelse för hur naturvetenskapen producerar ny kunskap genom att använda observationer och redan känd kunskap. Observationerna kan uppstå under kontrollerade laborationer men också genom att studera sin omgivning. Som lärare bör man fundera på hur man kommunicerar naturvetenskaplig metodik utifrån vilket syfte vi har. En skollaboration kan användas för att på ett praktisk sätt belysa begrepp eller för att öva på en viss metodik. Mer sällan handlar det om att eleven faktisk skall undersöka en autentisk frågeställning och hypotes som uppkommit genom egna observationer. Det undersökande arbetssättet och laborationernas roll för ny naturvetenskaplig kunskap riskerar att bli något diffust för eleverna.

 

 

 

 

 

Naturvetenskap som mänsklig aktivitet
Några elever visar förståelse för att naturvetenskapen har villkor som måste vara uppfyllda för att något skall kunna kallas naturvetenskap och att de villkoren är formulerade av oss människor. Naturvetenskapen utgår från att det finns naturliga förklaringar till skeenden och att de förklaringarna bygger på vetande, inte på tro eller tyckande. Det finns vissa insikter om att den naturvetenskapliga metodiken utvecklar vårt vetande och att vår kunskap växer, naturvetenskapen är inte fixerad, det sker en utveckling som bygger på granskning och kritik som en naturlig del av naturvetenskapligt arbete. I många andra länders undervisning är kopplingen mellan naturvetenskap och teknik starkare än vad den är i Sverige, alla elever ser inte sambandet mellan att vetenskapen kan ge kunskaper som ger tekniska lösningar som både  löser och skapar problem, t ex inom miljöområdet. Man kan tala både om naturvetenskapens metoder och produkter.

Naturvetenskapen erbjuder fantastiska och spännande förklaringar till fenomenen  runt omkring oss. Man för att även förstår naturvetenskapens betydelse för våra liv, samhälle och kultur måste de även ha en klar uppfattning om vad naturvetenskap är för något.

Att diskutera

  • Hur kommer era elevers föreställningar om naturvetenskap fram?
  • Hur åskådliggör ni naturvetenskapens karaktär?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *