Elevers motivation

I vår pedagogiska utvecklingsgrupp har vi under de senaste åren arbetat med att fortbilda oss om hjärnans kognitiva funktioner. Vi har arbetat med och spridit information om hur arbetsminne och långtidsminne fungerar, med syfte att förbättra undervisningen på vår skola. Utgångspunkten har varit vad forskningen säger om inlärning. Mycket har handlat om repetition och minnesstrategier men det har även handlat om sömn och sömnbrist och vad som händer i hjärnan när vi sover. Vi har föreläst på pedagogiska träffar och haft fortbildningsdagar för personalen kring detta tema.

Nu vill vi gå vidare med att arbeta med motivation utifrån hur hjärnan fungerar. Omotiverade elever har svårt att ta till sig ny kunskap. Så hur kan vi göra för att förbättra vår undervisning och därmed öka motivationen hos våra elever? Ökad måluppfyllelse är en del av SKA-arbetet och på central nivå har vi det övergripande målet att alla ska lyckas. Framför allt tror jag att alla lärare vill att deras elever ska lyckas i skolan och detta är en drivkraft i sig.

I utvecklingsgruppen har vi även läst boken lektionsdesign av Helena Wallberg. I den delges en hel del tips som kan inspirera till en mer nyanserad undervisning för att väcka och bibehålla elevernas nyfikenhet. Mycket handlar med andra ord om motivation. Hur kan vi, som lärare, skapa motivation om den inte finns där från början? Vilka motivationsdödande fällor kan vi försöka undvika? Om man läser boken med öppet sinne och är beredd på att ärligt utvärdera sina lektioner med syfte att förbättra för eleverna, så finns det mycket nyttigt att hämta i boken. Eller att hämta inspiration av om man känner att man inte kan applicera exemplen ur boken direkt på sin egen undervisning.

Inför fortbildningsdagarna på novemberlovet bestämde vi i utvecklingsgruppen att kollegiet skulle få en uppgift kopplad till elevernas motivation och boken Lektionsdesign. Syftet är att medvetandegöra kollegerna om vilka delar i undervisningen som väcker nyfikenhet och motivation samt vilka delar som inte gör det eller till och med motverkar det hos eleverna. Utifrån det vi kommer fram till kan vi sen designa våra lektioner på ett mer effektivt sätt för att få fler elever att nå sina mål.

Vi har låtit samtliga lärare läsa Fas 2 i Lektionsdesign. Avsnittet handlar just om att skapa nyfikenhet och engagemang. Med andra ord, att öka motivationen hos eleverna. Avsnittet kompletterades med en klargörande text om vad som menas med differentierad undervisning, då detta begrepp kan tolkas på olika sätt men vi ville ha den tolkning som författaren avser.

Alla lärare har fått i uppgift att planera en kommande lektion och modifiera den utifrån texten. Vi ska fundera över vilken/vilka delar i lektionen där vi ser att motivationen brukar dala. Hur kan vi förändra i upplägget så att fler elever visar engagemang? Ska uppstarten vara annorlunda? Ska uppgifterna förändras? Kan vi göra eleverna mer delaktiga? Är uppgifter och frågor differentierade, så att de går att lösa eller svara på utifrån och oavsett vilken nivå elevens förmågor ligger på?

I det här arbetet är det bra om man genomför en lektion som man tänkt från början och under tiden är observant på var fällorna finns som gör att motivationen hos eleverna dalar. Sen tar man med sig dessa funderingar när man planerar nästa lektion. Utifrån texten kan man sen försöka identifiera var och varför dessa fällor infinner sig och försöka att planera in motverkande åtgärder.

Nästa lektion genomför man med de modifieringar man gjort utifrån texten och är vaksam på de eventuella effekter man kan se. Efteråt utvärderar man och ser om förändringarna gjorde någon skillnad eller inte och noterar tankar och reflektioner.

På nästa fortbildningsdag ska vi ha gruppdiskussioner om våra reflektioner från uppgiften. Allas erfarenheter ska lyftas och diskuteras för att vi ska kunna inspireras och få idéer av varandra. Uppgiften är individuell, så det är viktigt att få kollegial input och att kunna delge varandra våra tankar med ett framåtblickande syfte. Hur kan vi gå vidare med detta för att göra undervisningen mer inspirerande för våra elever?

Att diskutera:

  • Hur gör ni på er skola för att höja motivationen hos era elever?
  • Hur organiserar ni era pedagogiska forum så att kollegialt erfarenhetsutbyte kan ske på ett konstruktivt sätt?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *