Det papperslösa klassrummet

Tanken att arbeta digitalt utan papper är något som jag funderat på en tid. Möjligheterna har funnits länge då eleverna har haft Chromebooks sedan en tid tillbaka. Med hjälp av ny input av en kunnigare kollega på området så arbetar jag nu på ett annorlunda sätt i mitt klassrum och även om jag inte är helt har kommit ifrån att använda mig av papper så har jag åtminstone reducerat mängden.

Bakgrund

Arbetet med det papperslösa klassrummet bedrivs i ett tätt samarbete med min närmaste kollega. Utöver att minska mängden papper så ansåg vi att elevgruppen behövde nya utmaningar och nya sätt att se på sitt lärande. Elevernas resultat var inte tillfredställande och därför fick vi se till vilken typ av undervisning som vi bedrev och vad vi kunde göra för att höja måluppfyllelsen. Efter att ha tittat närmare på elevenkäterna som våra elever gjorde i höstas så var det tydligt att ett problem gällde arbetsro. Detta var något vi pratade öppet om i klassen och eleverna fick ge sin syn på saken. Jag och min kollega beslöt oss för att prova något nytt och fullständigt ändra på hur vi arbetar med elevgruppen och arbetet har gett resultat. Eleverna ser en större helhet i sin egen inlärning och tagit ett steg emot att bli ägare av sin egen kunskap.

Förutsättningar

I det papperslösa klassrummet arbetar jag och min kollega uteslutande genom Google Classroom: eleverna får sina uppgifter där, vi samlar länkarna som de ska använda sig av där och vi lägger även länkar till de filmer vi tittar på där, så att eleverna har möjlighet att gå tillbaka och titta på dem igen vid behov.

Jag och min kollega bestämde oss för att slå ihop våra två klasser till en klass. Vi öppnade upp våra klassrum och på så sätt gjorde vi det möjligt för att skapa olika rum efter elevernas olika behov och önskemål. Några elever tycker bäst om att arbeta i ett tystare klassrum medan andra bäst arbetar i ett klassrum som tillåter samtal och andra ljud. Ett klassrum fungerar numera som samlingsklassrum där vi startar våra morgnar. Här samlas vi vid korta genomgångar. Samlingsklassrummet fungerar sedan som det tysta klassrummet där elever kan arbeta enskilt. Det andra klassrummet fungerar som ett klassrum där de kan få arbeta mer i grupp med sina uppgifter och där vi tillåter att de diskuterar och där ljudnivån får lov att vara aningen högre. Här är tanken att eleverna ska lära sig av varandra samt i diskussioner med sina kamrater själva fungera som lärare och ha möjlighet att förmedla den kunskap som de besitter till varandra.

Genomförande

Varje måndag får eleverna ut veckans arbete och de får också ut tider då vi har genomgångar på ett schema. Dessa genomgångar brukar ligga vid ett par tillfälle varje vecka så eleverna kan välja vid vilket tillfälle de ska delta. Tiden mellan dessa genomgångar fördelar eleverna på egen hand och då gäller fri placering i de klassrum och grupprum som vi förfogar över. I uppgifterna finns det frågor som tvingar eleverna till att ta ställning till olika påstående och utifrån dessa motiverar de sina svar som grundas i fakta/stoff som eleverna har blivit innehavare av.  Att arbeta med Classroom har fungerat bra och har bland annat möjliggjort för elever som varit frånvarande att lättare ta igen det som de missat. Vi har exempel på elever som har arbetat med sina uppgifter hemifrån och på så sätt inte halkat efter med sitt arbete vid frånvaro.

Genom att arbeta med valbara lektioner har eleverna möjlighet att själva välja hur de vill arbeta under veckan. Med stöd av oss får eleverna på egen hand strukturera upp sitt arbete och göra sin egen planering. Eleverna har uttryckt sig oerhört positivt till att få planera på egen hand. De elever som har svårigheter med att finna struktur under veckan har vi kunnat sitta enskilt med för att tillsammans gå igenom hur de vill lägga upp sin vecka/dag.

Utveckla förmåga att reflektera

Det metakognitiva tänkande ligger till grund för mycket av det arbetet som eleverna kommer att stöta på i sitt skolliv samt i sitt personliga liv och det är viktigt att eleverna kan föra mångsidiga resonemang, och klara av att argumentera för sin sak. Arbetet, med större valbarhet för eleverna, har bidragit till att utveckla elevernas tänkande genom att eleverna regelbundet får ta ställning till de olika fakta de ställts inför i sitt arbete.

Eleverna har fått ett större utrymme till att reflektera över sitt lärande och de uttrycker detta såväl muntligt som skriftligt. Vi som arbetar i klasserna har fått mer tid till att sitta ner med enskilda elever och höra deras reflektioner i lärande samtal och diskussionerna mellan eleverna i klasserna har blivit betydligt mer inriktade på kunskapen och skoluppgifter än vad de var tidigare. Vi ser också en ökad tilltro till det egna kunnandet och en minskad rädsla för att misslyckas.

Något av det viktigaste som våra elever fått träna på, i och med vårt nya arbetssätt, är arbetet med själv- och kamratbedömning. Det digitala verktyg som är tillgängliga i Google Apps ger goda möjligheter för ett formativt arbete, till exempel när vi är inne i Googe-dokumenten samtidigt som eleverna arbetar med sin uppgift så  öppnar det upp för att ständigt kunna föra utvecklande samtal med eleverna med fokus på att ta nästa steg i deras personliga utveckling. Ibland räcker det med att vi lämnar kommentarer i deras arbete men oftast så blir det i ett samtal som vi tar lärandet till nästa steg. På så sätt är vi tillbaka till det metakognitiva tänkandet där eleverna reflekterar över vilka förmågor det är som de behöver utveckla.

I nästa skede kommer eleverna få sätta upp personliga mål utifrån följande kriterier.

 1. Specifikt – Målet ska vara specifikt och inte generellt t.ex. ”Jag ska använda mig av underrubriker i min kommande text”
 2. Mätbart – Målet ska kunna följas upp och vi ska kunna ta reda på om målet uppnåtts.
 3. Uppnåelig – Det personliga målet måste finnas inom elevens utvecklingszon. Eleven får inte misslyckas med målet och därför måste det även begränsas.
 4. Relevans – Målet måste vara relevant för elevens arbete, annars blir det ett mål som ligger utanför inlärningen och då blir det meningslöst. Eleven måste bli ägare av sitt mål.
 5. Tidsbundet- Det ska finnas ett datum då målet ska vara uppnått.

Vad vi har uppnått

Tanken att arbeta papperslöst har växt sig större än vad jag först hade kunnat tänka mig. Att använda Google classroom i kombination med valfrihet för eleverna att själva lägga upp sin vecka har gett så otroligt många ringar på vattnet, såväl för oss lärare som för eleverna.

För oss lärare i klassen har det inneburit att vi har fått ett gediget bedömningsunderlag och att eleverna uppvisar ett ökat intresse för skolan. Vi har lyckats skapa ett sammanhang för elevernas skolgång, där de ser sitt lärande som en helhet. Det har blivit lättare för oss lärare att veta var eleven befinner sig i nuläget och vad eleven behöver utveckla för förmåga för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Vi har fått mycket mer tid till att sitta ner enskilt med elever för att diskutera deras kunskaper och vad eleven ska arbeta vidare med och vi är inne i elevernas arbete under tiden de arbetar med uppgifterna och kan snabbt fånga upp den enskilde eleven i nuet.

Vi ser att eleverna har utvecklat strategier för att lära sig i olika situationer. Genom sociala samspel har vi sett prov på argumentationer, resonemang och att elever har lyssnat på varandra för att sedan ändra åsikt, ta till sig ny fakta och göra den till sin egen. Och eleverna har tagit större ansvar för sitt eget lärande.  Vi har precis genomfört en ny enkät i klasserna och eleverna är positiva till arbetssättet och är nu betydligt positivare till skolan.

Att diskutera:

 • Hur använder du dig av de digitala hjälpmedlen i din undervisning?
 • Hur ofta tittar du på din undervisning och diskuterar den med elevgruppen?
Share Button

5 reaktioner på ”Det papperslösa klassrummet”

 1. hej – snyggt jobbat – jag arbetar själv efter det papperslösa tänket, men på gymnasiet med invandrarungdomar – har gjort det sedan oktober 2015 då vi införde iPads till samtliga elever….

  keep up the good work

  jens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *