Dessa fantastiska förmågor!

Hur tränar vi dessa med våra elever?

När jag tänker tillbaka på min egen skoltid så handlade mycket om att skaffa sig faktakunskaper i de olika ämnena. Kunde man alla viktiga årtal och namn på kungar så klarade man sig. Men där stannar det inte för dagens elever. De ska i olika situationer använda dessa kunskaper i ett sammanhang samtidigt som de utvecklar olika förmågor. Därför kan nog läraryrket idag upplevas som både svårt och omöjligt när både faktakunskaper och förmågor tillsammans ska utvecklas, men också utmanande och roligt eftersom lärandet sker i ett sammanhang.

I min planering behöver jag utgå ifrån förmågorna tillsammans med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Att utgå ifrån förmågorna har hjälpt mig att kunna planera mina områden, vilket i sin tur stöder en allsidig och rättssäker bedömning.

Vad innebär förmågan?

Att beskriva livet för en brunbjörn, att förklara vattnets kretslopp och att argumentera för vilket kraftverk som ska användas för Sveriges elförsörjning. Dessa är några av alla de förmågor som vi finner i Lgr11.

När jag introducerar en ny förmåga i en uppgift ställer jag tre frågor till eleverna att diskutera:

  • Vad betyder förmågan?
  • I vilka situationer används förmågan?
  • Hur kan vi träna förmågan?

Detta gör vi enligt EPA-metoden (Ensam Par Alla) där var och en får individuellt reflektera för att sedan samtala i par/grupp och avslutningsvis diskuterar vi hela klassen. Vi har tidigare tränat med begreppskort innehållande begrepp, förklaring och bild. Därför skapade vår logoped ett spel med förmågorna introducerades på ett roligt sätt!

Många förmågor är lika och det kan vara svårt att skilja dem åt.
Lottospel där förmågor tränas

 

 

 

 

 

 

Spelet är format som ett Lotto där eleverna ska lägga brickor med förmåga och bild på rätt bricka med rätt ruta som innehåller rätt förklaring på förmågan. Det finns fyra brickor med 6 rutor på varje bricka. Eleverna tränar alltså på 24 förmågor. Efter vi hade spelat såg jag att det finns fler förmågor som vi inte fått med i spelet, såsom att se samband. Men nu har vi ett material som jag kan använda och fylla på med begrepp allteftersom vi kommer på fler!

Hur kan vi träna förmågorna?

Våra elever tittar varje vecka på Lilla Aktuellt. Varje avsnitt följs av tre förmågor som våra elever utvecklar i sina reflektionsböcker:

  1. Välj en nyhet och beskriv den noga med detaljer och förklaringar.
  2. Motivera ditt val av nyhet.
  3. Reflektera kring om det var du som…

Detta gör det möjligt för eleverna att reflektera kring innehållet i vad som sker i världen. Dessutom tränar de sig på att skriva stödord för att kunna återge innehåll i olika sammanfattningar. Denna förmåga synliggjordes även när de skulle sammanfatta ett kapitel ur en bok vi högläser i klassen.

Argumentera mera!

Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när elever ställs inför frågor där svaren är många och argumentationen pekar i olika riktningar, menar Gunnar Björnsson som är professor i filosofi (Stockholms Universitet). Hans åsikter delas av James Nottingham som menar att argumentation är det kritiska tänkandets grund.

Våra elever har tränat sin argumenterande förmåga på olika sätt. De har skrivit argumenterande texter utifrån Pauline Gibbons cirkelmodells fyra faser, där vi har använt oss av Adrienne Gears ”Att skriva faktatexter” som metod. Eleverna skrev i fas 3 övningstexter om exempelvis Mitt favoritdjur och Min favoritsport. I fas 4 skrev eleverna en egenhändigt argumenterande text med rubriker som Så här vill jag ha mina fickpengar! Texten skrev eleverna som brev till sina föräldrar, vilket innebar att de fick en mottagare i ett sammanhang.

Eleverna har även tränats i sin muntliga förmåga att argumentera i elevnära samhällsfrågor, som Vi vill ha fler läxor! kontra Vi har för lite läxor! För inspiration och tips på hur man argumenterar såg eleverna filmen Tungan rätt i mun!

Igår hade vi klassråd med våra två klasser och då skulle demokratiska beslut fattas. Men eleverna ville inte fatta alltför snabba beslut. Argument lades fram ur flera perspektiv och vid ett tillfälle sa en elev: Om du lyckas övertyga mig, så ska jag rösta för ditt förslag, men då måste du ha minst 3 starka argument!

Att diskutera:

  • Vilka förmågor tränar du med dina elever?
  • Hur tränas eleverna att utveckla sina förmågor?
  • Hur synliggörs förmågorna hos eleverna?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *