Delaktighet i skolan

Så här i slutet av terminen vill man så klart göra avslut och stämma av arbetet med eleverna i skolan. Vi vill göra bra avslut med elever, föräldrar och kollegor. Vad som slår mig i år är att vi pratar mycket om delaktighet, hur eleverna varit delaktiga i skolan, undervisningen och i grupperna.

Vi har alla elever med speciella behov, elever med diagnoser, elever vi behöver fånga upp på olika sätt, elever som har massor i sin ‘ryggsäck’ som vi måste beakta och till och elever som inte är i skolan utan kanske på sjukhus. Alla elever ska få möjlighet att känna att de har möjlighet att tyckas i skolan, att de är delaktiga.  Men vad innebär det då att vara delaktig?

Under våren var jag på en fortbildning, den handlade om något helt annat, där det vid ett tillfället diskuterades om hur vi får alla elever delaktiga i skolan, i undervisningen och i kamratgruppen. Vår handledare lyfte fram sex olika aspekter som vi i skolan behöver tänka på för att eleverna ska känna sig delaktiga. Om det är så att vi brister i några av dessa aspekter, kommer eleven troligtvis inte känna sig lika delaktig som sina övriga klasskamrater.

Tillhörighet 

Alla elever i skolan har en tillhörighet, de är inskrivna i en skolform, de står med på en klasslista. Eleven måste känna att den tillhör skolan och klassen.

 

Tillgänglighet

Eleverna ska ha möjlighet att deltaga i alla skolans aktiviteter. Eleven ska ha rätt anpassat material och ska även ha möjlighet att bygga sociala relationer med kamrater. Eleverna ska även förstå meningen med det som sägs och syftet av en aktivitet. I klassrummet, skolgården och matsalen finns en rad oskrivna regler och det sker kommunikation på olika plan. Här måste alla elever förstå och vara med i kommunikationen.

Samhandling

När två eller flera elever utför en handling tillsammans, detta sker under lektionerna när pedagogen ger olika uppgifter. Men det sker även när elever småpratar med varandra. Det betyder inte att eleverna gör exakt samma sak, men eleverna bidrar med olika saker i aktiviteten. Samhandling innebär att alla elever inkluderas i de olika aktiviteterna.

Engagemang

Denna aspekten bygger mycket på hur eleverna upplever det. Elever kan ibland påpeka att de inte får vara med, de inte förstår och så vidare. Då ser vi att engagemanget minskar hos eleven.

Erkännande

Här handlar det mycket om hur omgivningen ser på elevers närvaro i olika aktiviteter. I de olika aktiviteterna i klassrummet eller på rasten måste vi vuxna planera utifrån att elever har olika behov och stöd. Alla elever ska ges möjlighet att accepteras i gruppen.

Autonomi

Eleverna ska ges möjlighet att själv bestämma över sitt handlande och inflytande över vad man ska göra. I skolan finns en rad regler, tider och krav som gäller alla elever och självbestämmandet sker inom dessa ramar. Inom autonomin finns även rätten att välja bort vissa saker.

Alla dessa sex aspekterna bildar en delaktighet. Om vissa delar inte uppfylls eller det brister så kommer eleverna att känna en mindre delaktighet. Allting hänger ihop.

Delaktigheten handlar mycket om klassrumssituationen, men vi behöver även fundera på hur det är med kamrater, raster, i matsalen och i andra sammanhang. Känner alla våra elever att de är delaktiga i alla tillfällen under skoldagen?

Jag vet att vi i skolan inte kan påverka hur alla elever känner sig efter skoldagens slut, men vi har ändå uppgiften att försöka få eleverna att känna sig delaktig på fritiden. Detta gör vi så klart inte själva, här måste vi ha föräldrarna med oss i diskussionen.

Har vi alla dessa aspekter med oss i skolan kommer eleverna att känna sig mer delaktiga. När eleverna känner sig delaktiga kommer de även känna att de lyckas i skolan.

Vill man arbeta vidare med delaktighet i skolan kan man använda materialet ‘Delaktighet – ett arbetssätt i skolan’ från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Boken är skriven av Kristina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers. Materialet finns på SPSM hemsida och är helt gratis att beställa och ladda ner.

Att diskutera:

  1. Hur arbetar ni för att alla elever ska känna sig delaktiga i skolans alla aktiviteter?
  2. Finns det elever som inte är delaktiga i skolans alla aktiviteter? Om det finns det, varför är det så, vad beror det på?
  3. Hur planerar vi undervisningen så att alla elever kan vara med?

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

En reaktion på ”Delaktighet i skolan”

  1. Tack för ett snyggt och tydligt sätt att presentera delaktighetens olika delar på Spännande att få följa er i fortsättningen…
    Hälsningar från Tove

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *