Dagens ord

Att undervisa i stavning är kanske egentligen bara att bedriva en god undervisning i svenska. Ingredienserna och förutsättningarna finns där redan: Som lärare har du kanske ofta ett läromedel till ditt förfogande, som tar upp stavingsregler. Du låter dina elever läsa, såväl gemensamt och högt som enskilt och tyst, och de skriver säkert texter och bearbetar dessa. Allt detta bör leda till att eleverna tränar upp sin förmåga att stava, men trots att dessa moment förstås finns med i min svenskundervisning också, var jag inte nöjd med nivån på mina elevers stavningsförmåga. Det kanske inte heller var så konstigt. Att föreställa sig att saker och ting ska sköta sig lite grann av sig själv är sällan bra pedagogik. Det är när vi är på tårna och riktar strålkastarljuset mot just det vi vill utveckla, som utveckling också sker. Jag behövde alltså fokusera tydligare på direktundervisning i stavning och så föddes undervisningsmomentet ”Dagens ord”.

Jag tror att stavning är viktigt. Att säga att eleverna inte behöver kunna stava i vårt digitaliserade tidevarv, tror jag är att begå ett stort misstag. Stavning hänger nära ihop med både läsning och skrivning. Att träna sig i att stava är att få en känsla för det skrivna språket och att undervisa i stavning är också att arbeta språkutvecklande. Det är dessutom ett kunskapskrav i årskurs 3 att kunna ”stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter”. Viktigt är det alltså! Men är det intressant och spännande?

Nja. Undervisning i rättstavning brukar inte vinna popularitetsligan när eleverna får rösta. Det är sällan som spontant jubel utbryter i klassrummet när det är dags att träna stavning. Detta är förstås ett problem, eftersom motivation och intresse är betydelsefullt för lärandet. Men hur gör jag stavningsträning lustfyllt? Den här gången kom jag faktiskt inte på något bra sätt, så jag bestämde mig i stället för att inte dra ut på lidandet.

”Dagens ord” är ett kort moment som inleder varje skoldag i mitt klassrum. Jag har på förhand, genom att utgå ifrån elevtexter, tagit fram en lista på ord som är vanligt förekommande i elevernas texter och som de ofta stavar fel. Varje morgon tar jag upp ett ord från listan som blir dagens ord. Jag ber eleverna att berätta för mig hur ordet stavas och så skriver jag upp det på tavlan. Där får det stå under hela skoldagen. När jag gjort det börjar jag belysa ordet ur olika vinklar: dess betydelse eller betydelser (inte minst viktigt för mina sva-elever, men det är många elever som ibland inte reflekterat över att ordet kan ha flera betydelser), vilka stavningsregler som gör att ordet stavas just så som det stavas, samt vilka andra ord som stavas på samma sätt. Genom att utgå från ett specifikt ord på det här sättet, får vi tillfälle att repetera stavningsregler som vi arbetat med tidigare, samt titta på vilka andra ord som vi får ”på köpet” genom att lära oss dagens ord.

När vi hade ordet ”skiner” som dagens ord blev det således repetition av sj-ljudet samt av hårda och mjuka vokaler. När ”till” var dagens ord handlade samtalet om långt och kort vokalljud och reglerna för dubbeltecknad konsonant. Här blev det också naturligt att ta upp vill, sill, dill och grill. Och den dag jag valt ut ordet ”hund” kunde vi koppla ihop det med rund, sund, kund och lund. (Ni som nu undrar varför ordet hund skulle vara svårstavat har aldrig arbetat i en sydskånsk kommun. Det blir många hondar och monnar i elevernas texter.)

Under dagens lopp påminner jag ett par gånger om dagens ord och som avslutning på dagen låter jag en elev som vill komma fram och skriva dagens ord på tavlan (då har jag förstås lägligt nog suddat ut det) och så passar vi på att repetera några av de senaste dagarnas ord också.

En naturlig vidareutveckling av momentet vore förstås att alla fick skriva ner orden i en skrivbok (eller i ett dokument på datorn) och bygga egna meningar där ordet ingår. Jag medger att det är en svaghet att eleverna inte skriver orden och momentet behöver kompletteras med aktiv användning av orden på något sätt. Men jag tycker också att momentet har många vinster:

  • På grund av att det är ett så kort inslag, har det blivit populärt bland eleverna. Lite nyfikna är de alltid på vilket som ska bli dagens ord.
  • Eftersom det bara handlar om ett ord känner alla elever, även de som har svårt med stavning, att de har kontroll, lär sig och lyckas.
  • Eftersom momentet återkommer under varje dag, det blir en hel del bonusord varje dag och ett läsår har ganska många skoldagar, hinner eleverna lära sig många ord.
  • Genom att olika ord tar upp samma stavningsregel, nöts reglerna in på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort.
  • Momentet är så kort att det inte stjäl särskilt mycket tid.
  • Det ger också något att hänga upp annan undervisning på. Vid t.ex. gemensam läsning återkopplar eleverna ibland spontant till dagens ord.


Att diskutera

  1. Har kunskaper i stavning förlorat i betydelse i takt med att datorn och telefonen har blivit ett allt naturligare verktyg för skrivande?
  2. Hur ser din stavningsundervisning ut?
  3. Hur gör vi undervisning i stavning effektiv och intressant?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *