Corona drabbar på olika sätt

Läsåret 2020–2021 har på många sätt varit märkligt. Corona har legat som en blöt filt över verksamheten. Distansundervisning enligt olika rullande scheman, där vissa grupper har varit i skolan medan andra har varit hemma. Skifte varje vecka, så att samtliga elever ska få riktig klassrumstid emellanåt. Mina elever, Intro och Språkintro, har varit undantagna från distansundervisningen hela tiden, då de har ansetts vara en grupp som missgynnas mer än andra av distansundervisning. Detta har varit ett bra beslut, då det varit lättare att få kontinuitet i undervisningen genom att ha dem på plats hela tiden.Ändå har det inte gått så bra som vi skulle önska. Även om mina elever hela tiden har haft kravet att vara i skolan som vanligt, så har detta varit väldigt svårt för en del av dem. Coronatillvaron påverkar på flera olika sätt. Vissa elever som haft en tidigare historia av att stanna hemma från skolan har återfallit i detta beteende och de uppger Corona som en stor del av anledningen. Elever som började hos oss i augusti och trivdes väldigt bra och gjorde stora framsteg har slutat komma. Det kunde vara så att en elev som blev förkyld och därmed inte fick vara i skolan så länge hen uppvisade symptom, aldrig riktigt lyckades ta sig tillbaka. Trots täta kontakter med hemmet och eleven själv lyckades vi inte bygga upp tillräckligt med kraft hos eleven för att hen skulle orka komma till skolan igen.

I samtal uppger de att de egentligen trivs i klassen och i skolan och de tycker att undervisningen är rolig och givande. Ändå går det inte. Det är som om Coronahotet sprider håglöshet och utmattning. Corona drabbar inte bara fysiskt. Vissa tar väldigt illa vid sig av restriktioner, nyhetsrapportering och allmän rädsla till den grad att det tar över deras liv och skapar fobier som vi inte har lyckats råda bot på. Detta har i sin tur lett till sådan ångest att dessa elever inte klarar av att delta via länk eller utföra hemuppgifter. Det upplevs som alltför utpekande. De skäms och drar sig tillbaka och stänger ner.

Andra elever klarar inte av att vänner och bekanta är hemma eller upplevs som lediga. De hänger på och skolkar för mycket. De gör sig otillgängliga och även de vuxna som finns runt dem blir maktlösa. Detta är elever som kanske inte vill vara i skolan ändå. I normalfallet hade de förmodligen skolkat en del, men Corona har öppnat nya möjligheter för att strunta i att gå till skolan. Det är enkelt att skylla på symptom och svårt för skola och arbetande föräldrar att kontrollera. Efter ett tag blir det svårare att komma tillbaka, då återkomst efter lång frånvaro genererar viss uppmärksamhet som dessa elever sällan vill ha.

Pandemin drabbar som sagt på många olika sätt och små beteendeförändringar kan ge många oönskade ringar på vattnet. Samtidigt har vi ju de elever som kämpar på och kommer till skolan, trots att en skola som är halvtom kan upplevas som ett ganska deprimerande och livlöst ställe att befinna sig på. I början av hösten var det bara mina två elevgrupper som befann sig på skolan rent fysiskt. Då försvinner mycket av det som gör det attraktivt att ta sig till skolan. För även om undervisningen är det viktigaste syftet med en skola, så går det inte att förringa vikten av det sociala sammanhanget. Att få vara bland andra människor är bra och viktigt för måendet.

När jag nu summerar läsåret som gått, så är det en sak som framstår väldigt tydlig. Det är klassrumsnärvarons vikt för resultaten. När betyg ska sättas kan man verkligen se en tydlig koppling mellan  resultat och närvaro i skolan. De elever som av olika Coronarelaterade anledningar inte orkat delta i skolarbetet och inte varit närvarande lyckas inte nå målen. I stort sett samtliga som varit på plats har lyckats.

Det framstår också väldigt tydligt hur vi lärare har misslyckats med att entusiasmera de elever som saknar eget driv. Vi har inte lyckats fånga upp dem och förmå dem att vända en nedåtgående spiral. Detta måste vi dra lärdom av, så att vi i framtiden kan lyckas bättre om samhället tvingas till lock down igen. I ärlighetens namn är det inte bara eleverna som påverkats av pandemin. Även vi lärare har haft svårt att hålla entusiasmen uppe på samma sätt som vi brukar. Corona drabbar på många olika sätt.

Diskutera

  • Hur upplever ni att pandemin har påverkat elever och undervisning?
  • Vilka lärdomar kan ni dra av detta?

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *