Kategoriarkiv: Årskurs 7-9

Läsförståelse – en nyckelkompetens!

Senast skrev jag om studiero som en förutsättning för ett gott lärande. Redan där berör jag läsförståelsens vikt, då gällande instruktioner. 

Detta läsår satsar vi på Naverlönnskolan på att elevens läsförståelseförmåga ska förbättras med hjälp av lässtrategier. Slutmålet är förstås att våra elever med gott självförtroende, goda betyg och därmed goda kunskaper kommer in på sina gymnasieprogram och senare framgångsrikt tar sin plats i framtidens samhälle.

Varför satsa på just läsförståelse?
En förklaring kan enkelt vara för att alla gör det. Temat är högst aktuellt, men i vår utvecklingsgrupp diskuterade vi också att just en förbättring av läsförmågan skulle vara en bra fortsättning på förra årets arbete, och att studiero och elevens förmåga att tillgodogöra sig innehåll i texter hör ihop. Som stöd för vår planering använde vi Skolforskningsinstitutets forskningsrapport om Läsförståelse och undervisning om lässtrategier.

Vi ser alltså ett sammanhang mellan god studiero och läsförmåga som i förlängningen ska ge bättre betyg. Elever som har förmågan att förstå syftet med olika texter, som kan interagera med eller på grund av textinnehåll, fungerar i regel väl i ett klassrum. “Jaget” trivs i ett fungerande sammanhang, “jag vet” i stället för “jag gissar” vad som ska göras utgör den stora skillnaden.

Insikten om läsförmågans betydelse är dock enklare att prata om än att lära ut till varje elev. Det är hårt arbete och måste egentligen ske kontinuerligt. Detta är ett läraruppdrag, inte en elevuppgift. Varje undervisande lärare måste ta ett ansvar för att aktivt utbilda sina elever i konsten att använda de rätta verktygen vid läsande. 

Således måste vi först få alla personalgrupper att förstå och delta i uppdraget, ha en gemensam grund att stå på, lära oss en viss terminologi och få en gemensam grundsyn. Inga självklarheter, faktiskt, för lärarprofessionen är komplex och hårt ämnesanknuten. En språklärare tänker och agerar annorlunda runt en viss textmassa än en SO- eller NO-lärare, en bildlärare eller idrottslärare m.fl. Och handen på hjärtat, hur många – oberoende ämnestillhörighet – har över huvud taget tänkt på att lära ut den ena eller andra lässtrategin beroende på textens syfte, karaktär och innehåll?

Det här är återigen ingen “quick fix” (jag har använt ordet förut) och påtagliga mirakel lär låta vänta på sig. Men positiva resultat infinner sig snabbt och långsiktigt tror jag på det här. Vi lärare är nämligen en annan typ av nyckelkompetens i klassrummet. Anser vi att lässtrategier är viktiga att implementera i våra elevers sinnen som verktyg för lyckade resultat, lägger vi kraft, energi, pedagogik och metodik på lässtrategier – ja, då blir alla våra elever bättre på dem, även svaga läsare.

Naverlönnskolan är i början av sin inledningsvis årslånga resa mot en djupare förståelse av läsförmågans strategier. Som alltid kommer vi att skörda olika frukter och samla olika stora guldkorn. Men alla kommer att kunna mer om läsförståelseprocessen när läsåret är slut. Med hyfsat stor sannolikhet kommer vi att erbjuda våra elever allt bättre verktyg för lärande och en allt bättre studiemiljö. Jag har testat att framhäva två Fördjupningsstrategier, för att jag använder dem ofta och för att de lite hänger ihop, tycker jag – Informationssökning sid 23, och Närläsning sid 24 (Skolforskningsinstitutets forskningsrapport om Läsförståelse och undervisning om lässtrategier). Eleverna skulle ha en chans att bekanta sig med två strategier, som de visserligen redan har praktiserat men som nu har fått namn, tyngd och dignitet. Finns det något bättre för oss lärare än att lektionstiden är slut men ingen verkar ta notis om det? Att några elever “bara ska göra detta också”, att vissa undrar “fortsätter vi nästa lektion med det här” eller någon frågar “får jag jobba färdigt med texten hemma”?

För några år sedan spetsade vi till vår professionalism med hur man bygger upp en lektion. Vi läste och lärde oss med hjälp av Lektionsdesign (Helena Wallberg). Förra året var det studiero med fokus på bland annat Att äga klassrummet (Karin Boberg/Anna Sterlinger Ahlring) och nu är det alltså lässtrategier, där vi ännu inte vet vilken ytterligare litteratur, förutom ovannämnda, som ska användas, kanske utdrag ur Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse

Det är viktigt att vi sätter ord på vår komplexa yrkeskunskap. Att få jobba med andras och sin egen utbildning är ett sant privilegium.

Att diskutera:

 1. Hur arbetar du med att lära ut/förbättra dina elevers läsförståelseförmåga? 
 2. Kan du definiera vilka lässtrategier som är mest användbara i just din undervisning?
 3. Hur tänker dina kollegor?

 

Vi arbetar tillsammans för tryggare skola och samhälle!

Som förstelärare på Spångholmsskolan är jag stolt över att vara en del av en skola som är engagerad i att skapa en trygg och inkluderande miljö för våra elever. Jag vill dela med mig av vårt SKA-arbete (Skolans Kvalitetsarbete) och hur det påverkar inte bara våra elever utan hela samhället. Fortsätt läsa Vi arbetar tillsammans för tryggare skola och samhälle!

Sommarskolan – en möjlighet

Det märks verkligen att det är sommarlov, skolgården är helt tom och skolans klassrum är helt öde. Det finns några lärare kvar och men i en del av skolan råder en febril aktivitet. I fyra klassrum arbetar lärare och elever tillsammans i årets sommarskola. Här har vi samlat de elever som riskerar att få betyg F i slutet av årskurs 9. Eleverna har under vårterminen fått erbjudande om 50 timmars sommarskola under de två första veckorna på sommarlovet. Drygt 50 elever har tackat ja till att vara med under hela eller delar av sommarskolan. Fokus ligger på svenska, engelska och matematik, men det finns även några elever som behöver komplettera i andra ämnen. Det har stundom varit en ganska hård debatt om sommarskolans vara eller inte vara. Men jag tycker vi behöver nyansera denna debatt och lyfta fram vilka fördelar som sommarskolan för med sig.  Fortsätt läsa Sommarskolan – en möjlighet

Engagemang och studiero

Att engagera elever på högstadiet kan vara en utmaning för oss lärare. I en tid där det finns så många distraherande faktorer som sociala medier och mobiltelefoner är det viktigt att hitta strategier som kan få eleverna att vara fokuserade och motiverade i klassrummet. Engagemang och studiero är avgörande faktorer för elevers framgång på högstadiet. När elever känner sig motiverade, intresserade och trygga i skolmiljön, kan de lättare koncentrera sig på sina studier och nå sin fulla potential. Här kommer några allmänna tips som jag använder mig av:

 

 1. Använd interaktiva och varierande undervisningsmetoder: Eleverna på högstadiet har ofta en kort uppmärksamhetsspänning, så det är viktigt att undervisningen är varierande och interaktiv. Det är effektivt att använda sig av olika undervisningsmetoder som grupparbete, debatter, rollspel och digitala verktyg. Genom att skapa en dynamisk och engagerande lärandemiljö kommer eleverna att vara mer benägna att delta aktivt och bli mer motiverade att lära sig.

 

 1. Tydliga mål och feedback: Tydliga mål hjälper eleverna att fokusera och förstå vad som förväntas av dem. Vi lärare bör tydligt kommunicera lärandemålen för varje lektion och ge regelbunden feedback på elevernas arbete. Positiv förstärkning och konstruktiv kritik kan hjälpa eleverna att utvecklas och känna sig motiverade att fortsätta anstränga sig.

 

 1. Stöd och individuell anpassning: Elever har olika behov och förutsättningar när det gäller inlärning. Att erbjuda stöd och individuell anpassning är avgörande för att säkerställa engagemang och studiero. Det kan innebära att erbjuda extra hjälp till elever som behöver det, skapa utmaningar för de som är snabbare i sin inlärning och ge olika verktyg och resurser för att tillgodose olika inlärningsstilar.

 

 1. Skapa en positiv och inkluderande klassrumskultur: Elever är mer benägna att vara engagerade om de känner sig bekväma och inkluderade i klassrummet. Skapa en positiv och stödjande klassrumskultur där eleverna känner sig respekterade och värderade. Uppmuntra samarbete, öppen diskussion och visa uppskattning för elevernas insatser. Genom att skapa en trygg och positiv miljö kommer eleverna att vara mer benägna att delta aktivt och engagera sig i lärandet.

 

 1. Ge eleverna valmöjligheter och öka deras inflytande över sin inlärning. Låt dem välja områden eller ämnen som intresserar dem och låt dem arbeta i grupper eller individuellt beroende på deras preferenser. De kan också välja hur de ska redovisa vad de lärt sig, skriftligt prov, redovisning eller dialoger. Genom att ge eleverna mer kontroll över sitt eget lärande kommer de att känna sig mer engagerade och bidra till studieron.

 

På Naverlönnskolan har vi det senaste läsåret arbetat med att hitta en för lärare/personal och elever gemensam definition av studiero. Höstterminen fokuserades på lärare och personal och under våren fick eleverna tycka till och säga sitt. Med hjälp av diskussioner, enkäter och utvärderingar har vi kommit fram till att vi tycker ganska lika, både personal och elever.

Studiero råder i klassrummet när:

 • lärare har tydliga instruktioner, har en varierad undervisning, är tydliga i klassrummet och har metoder i klassrummet som visar ”ljudnivå”.
 • elever räcker upp handen, arbetar med uppgiften, sitter på sin plats och inte går rundor och har med sig rätt saker till lektionen.
 • både lärare och elever visar respekt för varandra, har regler och följer regler och lyssnar på varandra.

Dessa definitioner ska nu implementeras och genomsyra hela vår verksamhet. Vi har genomfört temperaturmätare, två per termin och elevhearings som uppvisar ökad medvetenhet kring studiero och en positiv utveckling.

Parallellt med detta arbete har vi lärare läst boken Att äga klassrummet av Karin Boberg & Anna Sterlinger Ahlring. Vi har vänt spegeln inåt och studerat våra olika ledarskap och tillsammans med kollegor identifierat våra styrkor och svagheter.

Att diskutera:

 • Hur arbetar ni för att engagera era elever?
 • Hur gör ni för att få och bibehålla studiero?

 

 

 

Vikten av informella bedömningssituationer

Skolverket skriver i “Betyg och bedömning – Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning” om informella bedömningar som något som pågår kontinuerligt, och något som läraren kanske inte ens reflekterar över är en bedömningssituation. Vidare formulerar Skolverket att det också ska vara angeläget att det finns ett samarbete inom skolan för att säkerställa att eleverna inte upplever att de bedöms hela tiden, eftersom det kan leda till rädsla för att ha fel. När elever upplever att de går i skolan för att få befintliga kunskaper bedömda i stället för att lära sig nya saker kan det leda till sämre kunskapsutveckling och stress. Informella bedömningssituationer blir därför en väsentlig del av lärarens verktygslåda för att utvärdera elevernas framsteg och förståelse utan att tillföra mer stress. Fortsätt läsa Vikten av informella bedömningssituationer