Bygga broar för framtiden

Vad händer när man låter två femteklasser från helt olika sociokulturella bakgrunder träffas och reflektera och diskutera religion och livsfrågor? Hur påverkar religiösa traditioner deras dagliga liv, vilka uttryck tar sig religionen och tron i vardagen.

I min tidigare blogg  Autentiska lärsituationer skapar lustfylld språkutveckling har jag skrivit om vikten av att skapa autentiska lärsituationer för språkutveckling. Detta möte är också språkutvecklande inte minst för den gästande klassen från Holmaskolan i Malmö som enligt deras lärare sällan möter ett svensktalande sammanhang förutom på det närliggande köpcentret Emporia.

Vygotskijs grundteori är att vi människor lär oss i samspel med andra människor och där­för behöver verktyg för att utveckla tänkandets metoder. Vygotskij säger vidare att ”kunskap upp­står i kommunikationen mellan människor” och det är vad hela vår historia bygger på, lik­som all vår kultur. ”Kulturöverföring handlar ju om på vilket sätt en viss kulturs värderingar, vanor och idéer går från en generation till nästa”.

Den gästande klassen gör först studiebesök, lett av kyrkoherden, i Svedala kyrka. Ett kyrkobesök är en ny erfarenhet för dem eftersom de flesta eleverna är muslimer. Kyrkan är vår granne och har också gett namn åt vår skola. De flesta eleverna  i klassen är kristna eller uppväxta med en värdegrund som till stor del baseras på kristna värderingar. Kyrkan är en plats de känner väl, där hålls jul och sommaravslutningar, julkrubba och påsktablå har de tagit del av, likaså bjuder kyrkans personal varje år på julspel. Vi har även använt kyrkan i matteundervisningen för att leta symmetriska objekt. Vår klass har läst om islam men inte varit i någon moské, däremot har vi ett tvillingpar med syriskt ursprung i klassen som delat med sig av hur deras muslimska tro påverkar deras vardag.

Många av eleverna från Holmaskolan lever närmare sin religion i vardagen än vad våra elever gör. Det är otroligt lärorikt och spännande att höra Holmaelever berätta om hur de får in sina fem bönetillfällen varje  dag trots att de inte ber under skoltid. Även höra hur de planerar sina dagar under Ramadan när det är långa skoldagar utan mat och att de flesta inte behöver göra det än, men att de själva vill delta i fastan.

Många kloka tankar kommer fram från båda håll om vad meningen med livet är: ”Man ska leva fullt ut, vara med personer man älskar och vara lycklig” ”Man ska lära sig saker” ” Livet är en gåva, man ska var snäll och skaffa kompisar” är ett axplock.

Vad gäller heliga/speciella platser så nämner våra elever att det är där man känner sig trygg t ex hemma med familj och släkt men även med sina husdjur, några nämner kyrkan.

Till skillnad från Holmas elever så är det inte många Svedalaelever som säger att de ber regelbundet, kanske om man vill ha någon speciell sak.

De flesta av våra elever är överens om att religion innebär högtider och traditioner som man enas omkring och som också innebär gemenskap, även om flertalet elever inte direkt tror på någon gud jämfört med många av Holmas elever som ser sin religion som en vägledning i livet.

I min klass har vi pratat om hur vårt samhälle är uppbyggt på kristna traditioner t ex gällande vår lagstiftning, och även våra regler och normer. En intressant diskussionsfråga var även att jämföra den Gyllene Regeln ” ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”(Matt 7:12) med Muhammeds uttalande i Hadith ” Ingen av er är troende förrän han önskar detsamma för sin broders räkning” Behövs det fler regler i ett samhälle än dessa?

Att lära känna nya vänner är viktigt, speciellt att träffa dem som man inte gör i sin egen vardag. Vi behöver slå hål på fördomar som ofta grundas i medierna. Holmaskolans elever hade reflekterat över att våra elever var så trevliga, inte alls som kristna skildras i deras media. Våra elever har muslimska vänner och har förhoppningsvis lättare att var källkritiska när det görs uttalande i media om terrorister och muslimer i samma andetag. Att inte dra alla över en kam, vare sig det gäller kristna, muslimer eller andra religioner utan att förstå att alla grupper har olika individer med olika grad av troende, ifrån de som lite lagom “högtidsreligiösa” till extremister som vill andra människor ont och använder religionen som täckmantel för terror.

Mina  elever guidade sedan Holmaeleverna genom klassens Roald Dahl utställning som nu blivit färdig till Malmöskolans besök. Utställningen är gjord på både svenska och engelska, men eftersom eleverna var lite nervösa inför denna premiär valde de att göra det på svenska. Vårt Roald Dahlprojekt beskrev jag i min förra blogg Autentiska lärsituationer skapar lustfylld språkutveckling.

Innan hemfärden fick våra gäster också ta del av Svedalaelevernas stadsbyggnadsprojekt STADSMANI  – hur man planerar och bygger en stad  www.stadsmani.se   Vi har lagt tonvikten vid att staden också ska vara hållbar, därför åker vi på fredag till Kretseum – Kretslopp och kunskapscentrum i Hyllie som ligger väldigt nära Holmaskolan. Tyvärr hinner vi inte ses då, men om några veckor räknar vi med att besöka Holmaskolan för fortsatta diskussioner och ta del av deras filmprojekt om hållbar utveckling som de gör i samarbete med Ystad studios.

Att diskutera:

  • Har ni några brobyggande aktiviteter på er skola?
  • Hur är det upplagt/ hur skulle du vilja att det var upplagt?
  • Hur jobbar ni med att slå hål på elevers fördomar?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *