Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer

Elever mår bra av att veta vad som förväntas av dem, det minskar deras oro och de blir tryggare med uppgifter de ska utföra. För mig som lärare  behöver jag verktyg som underlättar återkopplingsprocessen till mina elever. Jag behöver ibland låta mina elever  göra skriftliga tester där kopplingen till de kunskapskrav jag ska bedöma är tydligt, så att jag kan bedöma mina elever ännu mer rättvist.  När mina elever gör enskilda skriftliga prov använder jag en bedömningsmatris för att eleverna ska se vad som krävs samt underlätta återkopplingen för mig själv.

Forskning
Forskarna Ernesto Panadero och Anders Jönsson har tittat på vilka sätt användningen av matriser i undervisningen ge bättre elevprestationer. De fann flera fördelar:

  • Att formativ användning av matriser gynnar både  tydligheten för eleverna och underlättar återkopplingsprocessen.
  • Att matriser ökar elevernas självreglerande förmåga, genom att eleverna kan ta stöd av matrisen under uppgiftens gång samt bedöma kvalitén på det de själv presterar med hjälp av matrisen.
  • Att eleverna kan använda matrisen för att gå igenom och reflektera över uppgiften innan inlämning som ett kontrollinstrument.

Genomförande i praktiken
Uppgifterna på prov konstruerar jag utifrån de kunskapskrav jag ville kolla eleverna individuellt på. Någon uppgift till varje kunskapskrav som ska testas är  tillräckligt.  På detta prov om “Människokroppens inre organsystem”  valde jag att koncentrera mig på kunskapskraven som handlar om förmågan att kommunicera samt förmågan att använda begrepp i biologi. Till varje uppgift gjorde jag en bedömningsmatris i  två till tre kvalitativa nivåer.
Innan eleverna skrev provet  gick jag igenom varje uppgift kopplat till matrisen. Jag förklarade och förtydligade vad som krävdes för att nå de olika kvalitativa nivåerna. Eleverna hade sedan även matrisen som stöd när de gjorde uppgifterna på provet och kunde gå igenom uppgiften och göra en självbedömning i matrisen innan de lämnade in. När eleverna fick tillbaka bedömningsmatrisen hade jag även skrivit till på några uppgifter vad det var som skulle finnas med i deras svar på uppgifterna.

Reflektioner
När jag gjorde prov till mina elever för ett antal år sedan testade nästan alla uppgifterna  de kunskapskrav som handlar om fakta och begrepp. Den största anledningen till att frågorna på provet hörde till dessa kunskapskrav var att det var poängprov. Eleverna fick t ex redogöra för vilka organ som ingår i matspjälkningsapparaten och kort om något som händer där, vilket kunde ge 10 poäng om man fick med det jag tänkte på.

När jag använder en bedömningsmatris  med olika kvalitativa nivåer kan de få visa sin förmågor på många fler av kunskapskraven. När det blir tydligt för eleverna vad som krävs för de högre nivåerna är det många fler som når dessa. Även ser jag tydligt att elever som haft svårt tidigare på skriftliga tester att klara en godkänd nivå fixar detta när de ser vad som krävs för denna nivå. När jag började med bedömningsmatriser efter prov för ganska länge sedan visade jag inte eleverna den innan provet utan fyllde i den endast som återkoppling. Det påverkar dock elevernas resultat mycket positivt att de får se den innan.

En utmaning när jag jobbat med matriser  i mina klasser är dock att en del har en tendens att endast bli nöjda om de hamnar på nivå 3 och en del gärna jämför sig med andra. Därför har vi haft mycket diskussioner kring att lärande handlar om progression och inte prestation. Du ska jämföra dig med dig själv och vara nöjd om du har gjort en progression. När eleverna landat i det är matriserna ett stort stöd i deras egen lärandeutveckling.

Nästa steg för mig är  att börja använda bedömningsmatriser tillsammans med mina elever  vid kamratbedömning. Att träna eleverna i att ge återkoppling till andra innebär att de får se och  arbeta aktivt med de olika kvalitativa nivåerna. De måste också sedan ges möjlighet att träna på den återkoppling de själv får. Det kan ske  t ex genom att eleven får möjlighet att revidera en uppgift eller genomföra en uppgift med liknande innehåll.

Läs mer:
Matriser leder till bättre elevprestationer (Skolverket)
Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid (Skolverket)

Att diskutera:

  1. Hur gör du/ni för att få eleverna att höja sina prestationer, samt motivera dem att visa vad de kan vid ett skriftligt prov?
  2. I vilka andra undervisningssituationer kan du använda bedömningsmatriser t ex vid kamratbedömning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *