Bedömning under en svensklektion

Dags för nulägesbedömning, halva terminen har gått och hur långt har eleverna nått? Vilka kunskapskrav har vi arbetat med och vilka har vi kvar? Det är en halv termin kvar av läsåret. Det blir tydligt när jag som svensklärare tittar på kunskapskraven att en del av dem arbetar vi ofta och regelbundet med medan andra kräver mer planering för att vi ska arbeta med och bedöma dem. En del, som kunskapskravet kring att läsa med flyt, kräver att man hinner lyssna på varje elev. Mina funderingar inför denna nulägesbedömning hamnade kring just detta kunskapskrav. Vi har under sex veckor denna termin arbetat med en bokcirkel som är mycket populär. I det arbetet har vi arbetat med kunskapskraven som handlar om läsförståelse. Jag har dock inte haft så stora möjligheter att lyssna på varje elevs läsning, vilket jag i och för sig ska tänka på när jag planerar nästa bokcirkel. Jag funderade nu på hur eleverna kunde arbeta med detta kunskapskrav och hur jag kunde bedöma det i vårt pågående arbetsområde om sagor, eftersom jag tycker det är viktigt att våra olika arbetsuppgifter ingår i ett sammanhang.

En lektion i veckan har jag förmånen att ha halvklass och då har jag mycket större möjlighet att lyssna på eleverna när de läser. Det går ju lika bra att lösa om man någon lektion har en resurs i klassen. Jag tvingar aldrig elever att läsa högt inför klassen, kunskapskravet ”eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt” handlar ju inte om att läsa inför andra. Eleverna ska få möjlighet att läsa högt och samtidigt bara inför en kompis och mig. Någon valde även att läsa endast inför mig. Eftersom vi just nu arbetar med ett sagotema valde jag ut två olika sagor i lite olika svårighetsgrad. Jag delade in eleverna i par och tog då hänsyn till deras läsförmåga. De skulle nu läsa sin saga högt för varandra och turas om att läsa. Instruktionen var att båda skulle läsa något men de behövde inte tvunget läsa lika mycket. Jag gick under tiden runt och lyssnade på dem när de läste, både när de läste första gången och när de sedan läste sagan igen. Vi hade diskuterat vad som krävs för att det ska bedömas som att man läser med flyt. Jag ville samtidigt inte att uppgiften bara skulle handla om själva läsningen, förståelsen av sagan är lika viktig. Jag såg möjligheten att arbeta med ytterligare ett kunskapskrav, nämligen ”genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse”. De fick därför var sitt berättelseschema. Jag brukar använda det som finns på ”En läsande klass”. Berättelseschema

Berättelseschema från “En läsande klass”.

När de hade läst sagan skulle de gemensamt fylla i detta berättelseschema med nyckelord. De skulle diskutera tillsammans men båda skulle skriva i sitt berättelseschema. Det var ganska svårt för eleverna att varken fylla i för mycket, de skulle inte skriva av sagan, eller för lite. Hur många nyckelord behövs för att kunna återberätta en saga som jag inte själv har hört förut? Vad i sagan är viktigast att återberätta för att inte tappa budskapet? Det var lärorikt att fylla i ett berättelseschema så att man kan återberätta sagan, för någon som inte har läst den, endast med hjälp av schemat.

Jag delade sedan på paren så alla fick återberätta sin saga för någon som inte läst samma saga. Även då gick jag runt och lyssnade på eleverna för att kunna göra en bedömning. När båda eleverna i paret hade berättat sin saga fick de fylla i en matris tillsammans där de bedömde hur de tyckte att kompisen hade läst och hur kronologisk och detaljerad kompisen var när den återberättade. Detta gav upphov till bra diskussioner.

Nu känner jag att jag kan göra en mer rättvis nulägesbedömning och jag känner också att eleverna är medvetna om vad dessa två kunskapskrav innebär.

Att diskutera:

  • Hur planerar du för att säkert arbeta med samtliga kunskapskrav?
  • Hur arbetar du för att kunna bedöma samtliga elever?
  • Hur arbetar du för att få eleverna medvetna om vad kunskapskraven innebär?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *