Alla inlägg av Ulrika Larsson

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en grund och skapa en kultur för hur arbetet i klassrummet ska utföras. Hos mig och barnen finns det redan en del förväntningar och invanda mönster för detta men det är inte alltid säkert att dessa förväntningar stämmer helt överrens med varandra. Barnen har erfarenheter med sig till klassrummet vilket gör att de agerar på det sätt som de tror förväntas av dem och som är bekant för dem. Det kan uppstå svårigheter om man vill göra något som avviker från hur det brukar vara. Det finns ett så kallat ”Didaktiskt kontrakt” mellan lärare och elever i de olika undervisningssituationerna. Fortsätt läsa Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Tanketavla i matematik

Tanketavla som stöd för att utveckla elevers förståelse för olika uttrycksformer i matematik

För att kontrollera att eleven har förstått innebörden av ett mattetal, t ex 3+4=7, kan ett sätt vara att be dem skriva en text och beskriva vad som matematiskt händer. T ex ”Jag har 3 kronor, du har 4 kronor, tillsammans har vi 7 kronor”.  Aktiviteten benämns i matteböcker och matematiska sammanhang som, t ex räknesaga, räkneberättelse eller räknehändelse. Det kan verka enkelt att formulera ett mattetal i ord på detta sätt men det visar sig att detta ofta är problematiskt för barn. Fortsätt läsa Tanketavla i matematik

Meningsfulla läxor?

Meningsfulla läxor?

För några år sedan reflekterade kollegiet på skolan över vad begreppet läxor innebar. Vad syftet med läxor var, hur vi definierade läxor och vilken sorts läxor vi gav  eleverna. Vilka förväntningar hade föräldrar på läxor och hur elever upplevde dem. Vi som arbetar i de lägre åldrarna i skolan möter barn som är väldigt nyfikna, motiverade och har höga förväntningar på vad skolan ska erbjuda dem. När vi möter dem i ettan är det många som blir besvikna på att de inte får läxa med sig hem efter första skoldagen. Att små barn redan förknippar skola med läxa säger en del om hur djupt rotade läxor är i vårt medvetande. Fortsätt läsa Meningsfulla läxor?

Språkutvecklande arbete i ettan

Detta läsår arbetar jag i årskurs ett och det är åter dags för det spännande arbetet med den tidiga läs- och skrivutvecklingen. En del av barnen kan läsa och skriver enklare ord och meningar och de känner sig redan som läsare/skrivare.  Utmaningen är nu att få alla att känna sig som en del av läs- och skrivgemenskapen i gruppen och känna sig som läsare/skrivare. Fortsätt läsa Språkutvecklande arbete i ettan

När problemlösning blir rutinuppgift

Jag har under två läsår, tillsammans med några kolleger på skolan, deltagit i matematiklyftet. Vi har arbetat med ett matematiskt område per termin, och håller just på att avsluta det fjärde. Ett av arbetsområdena, vilket vi valde som vårt andra, handlade om problemlösning. Jag tyckte att jag hade en fungerande bild av vad problemlösning var, men känner att under arbetets gång, har den bilden förändrats och att det är en process som fortfarande pågår.

Fortsätt läsa När problemlösning blir rutinuppgift