Alla inlägg av Sofie Kjellander

Elevdelaktighet = motivation, engagemang och goda relationer

Rubriken till detta blogginlägg syftar på att elevdelaktighet ger motiverade och engagerade elever med goda relationer till såväl elever som lärare. Likhetstecknet i rubriken är inte helt sant eftersom det givetvis finns flera bidragande faktorer till motivation, engagemang och goda relationer, men enligt Skolverkets skrift “Elevers delaktighet och inflytande” har delaktighet stor positiv påverkan på elever. Men vad innebär egentligen elevdelaktighet och hur kan denna utformas? Under läsåret 23/24 ska Baraskolans SKA-arbete fokusera på undervisning med eleven i fokus. I detta utvecklingsarbete ska vi arbeta med begreppen elevdelaktighet och elevinflytande. Här kommer jag främst att skriva om elevdelaktighet eftersom det är där vårt utvecklingsarbete startat.  Fortsätt läsa Elevdelaktighet = motivation, engagemang och goda relationer

När den enkla matematiken är svår

Under min lärarutbildning minns jag att läraren i matematik ofta sa att tiotalsövergångar är oerhört svårt med stark betoning på oerhört. Jag är nog beredd på att hålla med. Just nu undervisar jag i en årskurs ett och under våren har vi arbetat med tiotalsövergång i addition och subtraktion. När eleverna kommer på höstterminen befinner de sig redan på helt olika platser kunskapsmässigt och i sin matematikutveckling. En del elever kan göra uträkningar och tänka abstrakt medan andra inte alls har tydliga bilder av talens innebörd.

Hittills i årskurs 1 har vi fokuserat mycket på att eleverna ska utveckla förståelse för hur tal kan delas upp, att förstå att 6=3+3=4+2 osv. Eleverna har även fått möta talbilder av olika slag för att få inre bilder av hur talet 8 ser ut med till exempel med hjälp av fingrarna eller konkreta material.  Fortsätt läsa När den enkla matematiken är svår

Vad sitter i väggarna?

Under hösten 2022 läste jag kursen Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som jag deltog i via Borås Högskola. Kursens syfte var att kursdeltagarna skulle bekanta sig med vetenskapliga metoder och modeller för att identifiera förutsättningar och behov av utvecklingsarbete på vår arbetsplats. När jag inledningsvis tänkte på förutsättningar och behov av utvecklingsarbete började jag fundera kring vad  utveckling är och när det sker? Definitionen av utveckling är förändring. När vi förändrar något kan vi utveckla något. Syftet med de förändringar som sker inom skolans värld är oftast att de ska ske en förbättring genom förändringen men ibland kan utvärderingar visa att det snarare skett en försämring genom förändringen vilket kan betyda att det måste ske ännu en förändring för att nå en förbättring. Summa summarum så är alltså syftet att det ska ske förändringar men vad krävs då för att en förändring ska ske? När jag fick reda på att kursens uppgift var att identifiera förutsättning och behov  av skolutveckling på min arbetsplats kände jag att jag ville undersöka vilka faktorer som påverkar intresset och engagemanget hos personalen kring utvecklingsarbete. Att hitta kärnan till vad som skapar engagemang kände jag var något som var angeläget för att få med personalen i skolans kvalitetsarbete som utvecklingsgruppen driver.  Fortsätt läsa Vad sitter i väggarna?

Är du rädd för någon på skolan?

Två gånger/läsår genomför vi en trivseltemp med eleverna. Konceptet till trivseltemp har vi fått inspiration till genom Marbäcksskolan. Trivseltempen består av ett antal frågor som eleverna får ta ställning till, t.ex: 

  • Hur trivs du i din klass?
  • Hur är arbetsron på lektionerna?
  • Känner du att vuxna lyssnar på dig?
  • Är du rädd för någon på skolan?

 Syftet med trivseltempen är att få en samlad bild av elevernas trivsel på skolan för att kartlägga vad som fungerar, vad vi behöver utveckla och ligger även till grund för skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. När vi genomför trivseltempen gör vi den digitalt. De äldre eleverna svarar på frågorna själv medan de yngre får hjälp av en vuxen.  Fortsätt läsa Är du rädd för någon på skolan?

Varför ska vi analysera?

På Baraskolan arbetar lärarna just nu med att förbättra vår förmåga att analysera. Att utveckla förmågan att analysera är ett av skolan SKA-mål med syfte att granska vår undervisning eller övriga situationer i skolans värld för att hitta våra utvecklingsområde. I skolans utvecklingsgrupp har vi planerat ett upplägg för lärarna där vi arbetar med syftet med analys, vilka sätt analysen kan göras på och hur använder vi det vi ser i analysen. Fortsätt läsa Varför ska vi analysera?