Alla inlägg av Sofie Kjellander

Vad sitter i väggarna?

Under hösten 2022 läste jag kursen Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund som jag deltog i via Borås Högskola. Kursens syfte var att kursdeltagarna skulle bekanta sig med vetenskapliga metoder och modeller för att identifiera förutsättningar och behov av utvecklingsarbete på vår arbetsplats. När jag inledningsvis tänkte på förutsättningar och behov av utvecklingsarbete började jag fundera kring vad  utveckling är och när det sker? Definitionen av utveckling är förändring. När vi förändrar något kan vi utveckla något. Syftet med de förändringar som sker inom skolans värld är oftast att de ska ske en förbättring genom förändringen men ibland kan utvärderingar visa att det snarare skett en försämring genom förändringen vilket kan betyda att det måste ske ännu en förändring för att nå en förbättring. Summa summarum så är alltså syftet att det ska ske förändringar men vad krävs då för att en förändring ska ske? När jag fick reda på att kursens uppgift var att identifiera förutsättning och behov  av skolutveckling på min arbetsplats kände jag att jag ville undersöka vilka faktorer som påverkar intresset och engagemanget hos personalen kring utvecklingsarbete. Att hitta kärnan till vad som skapar engagemang kände jag var något som var angeläget för att få med personalen i skolans kvalitetsarbete som utvecklingsgruppen driver.  Fortsätt läsa Vad sitter i väggarna?

Är du rädd för någon på skolan?

Två gånger/läsår genomför vi en trivseltemp med eleverna. Konceptet till trivseltemp har vi fått inspiration till genom Marbäcksskolan. Trivseltempen består av ett antal frågor som eleverna får ta ställning till, t.ex: 

  • Hur trivs du i din klass?
  • Hur är arbetsron på lektionerna?
  • Känner du att vuxna lyssnar på dig?
  • Är du rädd för någon på skolan?

 Syftet med trivseltempen är att få en samlad bild av elevernas trivsel på skolan för att kartlägga vad som fungerar, vad vi behöver utveckla och ligger även till grund för skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. När vi genomför trivseltempen gör vi den digitalt. De äldre eleverna svarar på frågorna själv medan de yngre får hjälp av en vuxen.  Fortsätt läsa Är du rädd för någon på skolan?

Varför ska vi analysera?

På Baraskolan arbetar lärarna just nu med att förbättra vår förmåga att analysera. Att utveckla förmågan att analysera är ett av skolan SKA-mål med syfte att granska vår undervisning eller övriga situationer i skolans värld för att hitta våra utvecklingsområde. I skolans utvecklingsgrupp har vi planerat ett upplägg för lärarna där vi arbetar med syftet med analys, vilka sätt analysen kan göras på och hur använder vi det vi ser i analysen. Fortsätt läsa Varför ska vi analysera?

Aktiva läsare

Att läsa i skolan är ett självklart inslag men hur och varför finns det många varianter av. I min klass (årskurs 3) har varje elev en egen vald bok som de läser i under en stund på morgonen som uppstart för dagen under vissa perioder. När jag blickar ut över eleverna under läsmorgonen ser jag ofta elever som sitter och drömmer sig bort och troligtvis tänker på något helt annat än innehållet i boken. Några elever är väldigt snabba med att byta bok och när jag säger att det är dags att avsluta är det många som inte ens verkar behöva läsa klart meningen eller sidan utan kan slå ihop boken meddetsamma. Med andra ord så ser jag att många av eleverna i detta fall inte är engagerade läsare. Fortsätt läsa Aktiva läsare

Välkomna till mitt utvecklingssamtal

På Baraskolan har vi nyss avslutat en intensiv period med utvecklingssamtal. Alla utvecklingssamtal på skolan utgår från en gemensam mall skapad i Google presentation som vi arbetat fram under det senaste året. Att arbeta fram denna mall har inte varit helt enkelt och vi är fortfarande inte helt nöjda med resultatet. Det är många aspekter att ta hänsyn till för att få fram elevens utveckling på ett bra sätt. Mallens utgångspunkt är att eleverna själva ska arbeta med den och få reflektera över sin utveckling både socialt och kunskapsmässigt. I mallen har vi försökt att skapa en progression från förskoleklass till årskurs tre där tanken är att eleverna i takt med mognad och utveckling ska bli mer självständiga och utvärdera sitt eget lärande utifrån sina tankar och med sina egna ord. I de lägre åldrarna möter eleverna färdiga påstående som de ska ta ställning till utefter sina egna handlingar och förmågor. I årskurs tre och eventuellt i årskurs två är tanken att eleverna ska vara mer självständiga i sitt skrivande och med hjälp av frågor reflektera över hur de upplever olika område. I samtalsmallen har vi tagit upp trivsel, kompisar, min arbetsinsats, kunskapsutveckling, utvärdering av förra årets mål och ny målsättning. Fortsätt läsa Välkomna till mitt utvecklingssamtal