Alla inlägg av Gustav Björk

Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Vi har nyligen genomfört de nationella proven i matematik för åk 3. Utfallet och resultatet blev mycket bra. Vårt förhållningssätt kring förberedelserna inför provet har varit att se de nationella proven som en naturlig del i undervisningen, inte som ett enskilt och isolerat mål i sig. Det goda resultaten förvånar inte oss. Vi har lyckats att lyfta våra elever till en högre nivå. Efter utvärdering av förberedelser, genomförande och resultat har vi kommit fram till en antal faktorer som möjliggjort det goda resultaten på proven och den höga kunskapsnivån. De faktorer vi kom fram till presenteras i detta inlägget.

 • Prata matematik
 • Skriftliga räknemetoder
 • Repetition – remsor
 • Dubbel bemanning
 • Problemlösningar

Fortsätt läsa Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Öka och stärka elevernas uthållighet

I mitt förra blogginlägg skrev jag om fokus på lärandet. Nu har vi arbetat ett tag med förhållningssätten som jag beskrev i den bloggen. Vi märkte snabbt att majoriteten av eleverna brister i sin uthållighet. De ger upp alldeles för lätt, de tror inte riktigt på sin egen förmåga och de flesta saknar tålamod och strategier när det blir svårt. Jag tror att detta är ett generellt mönster bland merparten av eleverna i skolan, vilket kommer fram i diskussioner med andra lärarlag på skolan. För en tid sedan kom jag över boken ‘Uppmuntra lärande’ av James Nottinghamn och den beskriver problematiken som vi själva identifierat hos våra elever. I det här blogginlägget ska jag fokusera på olika metoder och strategier för att uppmuntra och utmana eleverna att bli mer uthålliga i sitt lärande.

 1. Beröm rätt saker
 2. Hjälp-strategier i klassrummet
 3. Våga göra fel.
 4. Elevnära och intresseväckande lektioner

Fortsätt läsa Öka och stärka elevernas uthållighet

Fokus på lärandet

Jag har under en period försökt få mina elever att se sitt eget lärande. Jag vill gärna öka medvetenheten hos mina elever kring hur de lär sig och att förhållningssättet till lärandet kan utvecklas. Jag har hämtat inspiration ur boken Utmanande undervisning av James Nottingham.  Ett av hans budskap är att vi ska ha en mental bild hur vi lyckas med något och hur vi gjorde för att lyckas med det. Det kan vara till exempel hur man lär sig cykla, multiplikationstabellen eller lära känna en ny kompis. Mina elever fick diskutera i grupper och gemensamt lyfta några exempel på vilka förhållningssätt de hade då de lärde sig att simma. De förhållningssätt vi tillsammans kom fram till var: träna, våga, tålamod, hjälpa varandra och lära sig av sina misstag. I denna blogg beskriver jag hur vi arbetar med våra gemensamma förhållningssätt för att lära i klassrummet.

Fortsätt läsa Fokus på lärandet

Att skapa studiero

Vi får till stor del de elever vi själva skapar. Elever är formbara och de vill lyckas. Men det är vi lärare som måste ge dem rätt förutsättningar. För mig går en väg  till kunskap genom studiero. Finns det studiero i klassrummet kan vi lärare lägga mer tid på undervisningen och eleverna ges större möjlighet att ta till sig ny kunskap. Jag anser att  bra lektionsupplägg, positiv förstärkning och tydliga ramar för eleverna är avgörande förutsättningar för att främja god studiero. Lärare ska vara ledare, både när det gäller elevernas kunskapsutveckling och deras trivsel. I den här bloggen nämner jag fyra olika förutsättningar som jag anser gynnar studiero.

 • Struktur
 • Hela gruppen
 • Tydliga lektionsupplägg
 • Positiv förstärkning

Fortsätt läsa Att skapa studiero

Varierad undervisning

I treorna arbetar jag och min kollega Jörgen just nu med skriftliga räknemetoder. Det finns en del olika metoder, exempelvis talsorterna för sig, räkna bakifrån med plus, lite mer än, lite mindre än mm. Den metod som vi förespråkar mest är algoritmer. Det är en gångbar metod och fungerar för alla fyra räknesätt. När eleven har lärt sig att behärska grunderna kan man öka svårighetsgraden relativt snabbt. I blogginlägget kommer jag redogöra för hur vi använder oss av en varierad undervisning för att eleverna ska tillgodogöra sig skriftliga räknemetoder med hjälp av algoritmer.   Detta är en metod som är generellt användbar inte bara när det gäller skriftliga räknemetoder. Metoderna jag använder mig av kännetecknas av olika varianter av färdighetsträning, så som induviduell, parvis gruppvis och it-baserad.

Fortsätt läsa Varierad undervisning