Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt

“I Sverige görs stora satsningar inom it i skolan. Denna studie visar på vikten av att satsningarna är väl genomtänkta och pekar på behovet av en diskussion kring dess förutsättningar, potential och utformning. En förklaring, menar OECD, till att studien överlag inte visar några positiva samband mellan hög it-användning i skolan och elevprestationer, är att det saknas kunskap om hur it ska användas på rätt sätt. Lärarens undervisning är den viktigaste faktorn för elevers lärande. It kan utgöra ett viktigt hjälpmedel i skolan, förutsatt att det används på rätt sätt” (citatet är hämtat från Fokus på).

Hur kan vi säkerställa att vi använder digitala verktyg på rätt sätt? En början kan vara att vi kritiskt utvärderar och analyserar verktygens funktion och syfte för att försäkra oss om att det leder till ökat lärande för våra elever. Men hur vet jag  då att appen är bra? Kommer elevernas matematikkunskaper öka om jag använder det här datorprogrammet?  Tillför användningen av det här digitala verktyget något till undervisningen? Det är några av de frågor vi bör ställa oss redan när vi planerar våra lektioner.

IMG_0595
Vilka appar ska vi använda?

Som jag nämnt i mina tidigare blogginlägg läser vi  matematiklyftets IKT-modul det här läsåret.  Jag går också en seminarieserie på Malmö högskola som heter IKT i matematikundervisningen. Båda fortbildningarna ger många möjligheter att reflektera över just vilka digitala verktyg jag använder och framförallt varför jag använder just de verktygen. Är verktyget tänkt som färdighetsträning? Ska det underlätta för mig att visa ett visst matematiskt moment? Eller ska det användas för att ge eller få återkoppling. Det finns så otroligt många olika digitala verktyg som hela tiden uppdateras och görs om. Det har för mig känts aningen stressande och ibland som en snårig djungel. Men om man delar upp de digitala verktygen i olika kategorier tycker jag att det blir lättare. Olika digitala verktyg används i olika syfte och det blir lättare för mig att tänka utifrån syfte och därefter söka efter ett passande verktyg.

I det här inlägget  delar jag med mig av några  förslag på hur du kan välja och analysera digitala verktyg. Ett sätt att  börja din planering är att fundera över följande punkter.

 • Vilket matematikinnehåll ska jag arbeta med?
  • Vilka förkunskaper har eleverna gällande matematikinnehållet?
 • Vilket syfte vill du att programvaran ska ha?
  • Verktyg för läraren, eleverna eller båda parter?
  • Vilka förkunskaper har eleverna gällande digital teknik
  • Ska eleverna färdighetsträna, utforska, upptäcka eller lösa problem?

Frågorna är hämtade från  den här översikten  och är ett bra stöd för att välja digitalt verktyg.

När jag bestämt mig för ett digitalt verktyg funderar jag över om det verkligen kommer att uppfylla det syfte som jag tänkt mig? Genom mattelyftets upplägg har vi fått träna på att analysera efter tre olika analysverktyg. Här följer en sammanfattning av de tre. Den är hämtad ur följande text från matematiklyftet. Du som vill prova att analysera digitala verktyg får  läsa texten och fördjupa dig ytterligare i de olika analysverktygen.  

Analysverktyg 1: Instruktiv – Manipulativ – Kreativ
Den första dimensionen handlar om vilken betydelse en app kan ha för eleven som enskild användare.

Analysverktyg 2: Klassifikation – Inramning
Den andra dimensionen handlar om lärarens och elevens möjlighet att påverka och styra hur appen används. Man kan säga att det handlar om olika typer av frihetsgrader som finns i olika appar och hur detta påverkar hur appen kan användas i undervisningssyfte.

Analysverktyg 3: Ersättning – Förstärkning – Transformering
Den tredje dimensionen är i högre grad subjektiv, och handlar om huruvida en app passar in i den existerande undervisningen och stimulerar till, eller kanske rentav kräver, en annan slags undervisning.”

En presentation från seminarieserien på Malmö högskola visade en matris som matematikutvecklare i Helsingborg tagit fram. Den tycker jag är lätt att använda och med hjälp av den får man en bra överblick över olika appars funktioner (den är fritt översatt från en matris  utarbetad av Harry Walker från John Hopkins University).

När jag planerat min undervisning och det är dags att genomföra lektionen försöker jag notera om lektionen verkligen fick det ökade värde som jag tänkt mig. Underlättade verktyget elevernas kommunikation? Upptäckte eleverna det matematiska innehåll som jag tänkt att verktyget skulle underlätta att upptäcka? Vilka förmågor utvecklade eleverna vid användning av verktyget?

Jag försöker helt enkelt vara  kritisk till vilka IKT-verktyg jag använder och funderar  över vad de tillför min undervisning och elevernas lärande. För mig har det gjort att jag fått en struktur på hur jag ska tänka när jag vill prova digitala verktyg. Det blir högre kvalitet på mina lektioner och jag känner ingen stress av att prova så mycket som möjligt utan säkerställer hellre kvaliteten på de val jag gör. Planera, genomför och utvärdera dina lektioner med digitala verktyg för, som jag citerade i början av inlägget: “It kan utgöra ett viktigt hjälpmedel i skolan, förutsatt att det används på rätt sätt.”

Att diskutera

 • Hur kan vi säkerställa att vi använder digitala verktyg på rätt sätt?
 • Vad tillför de digitala verktyg som du använder i din undervisning och hur vet du det?
Share Button

3 reaktioner på ”Att välja digitala verktyg på ett medvetet sätt”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *