Att påverka och förändra del 1:  Kontinuitet och förändring

Redan 500 år fvt försökte Kung Kyros förändra och förbättra samhället genom lagstiftning. Under 1700 talet inleddes några av historiens mest betydelsefulla revolutioner som i sin tur ledde till omfattande samhällsomvälvningar gällande politiskt styre och mänskliga rättigheter.  På 2000 talet inleddes ett  upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor och i detta nu protesterar amerikanare mot det som många upplever som rasistiskt polisvåld. Även i  Myanmar protesterar folket, här sker våldsamma uppror på gatorna mot den militära statskuppen och för demokrati.   Dessa skeenden leddes och leds  av människor som ville/vill förbättra samhället och människans livsvillkor och visar därmed även på  de historiska begreppen kontinuitet och förändring: trots att  förändring har skett och samhället på många sätt blivit bättre fortsätter kampen för demokrati och mänskliga rättigheter bland dem som fortfarande upplever orättvisor.

Under våren har jag arbetat och arbetar fortfarande med temat att påverka och förändra, ett ämnesövergripande arbete inom historia, samhällskunskap och svenska. Syftet med arbetet är att  ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv, utveckla förståelse för människors levnadsvillkor i sin samtid och i historisk tid samt hur olika aktörer har försökt och försöker påverka samhällsutvecklingen. De ska också ges möjlighet att engagera sig i samhällsfrågor och pröva sina egna ställningstaganden utifrån aktuella händelser och personliga erfarenheter.

Venndiagram

Arbetsområdet inleddes med att eleverna fick fundera över vad de vill förändra i det samhället och den verklighet de befinner sig i. Därefter fick de ta steget från sig själv och fundera över vad andra människor runt omkring i Sverige och i världen vill förändra och just nu kämpar med att förändra och förbättra. Utifrån de förslag eleverna angav fördjupade vi oss i MeeToo rörelsen, polisvåldet i USA och upproren i Myanmar. Jag arbetade med ett Venndiagram för att stötta eleverna att se samband och kopplingar mellan vad människor på olika platser i världen vill förändra och kom på så sätt fram till den gemensamma nämnaren: demokrati och mänskliga rättigheter. 

Därefter gjorde vi en historisk tillbakablick för att undersöka kampen för demokrati och mänskliga rättigheter genom historien. Resan startade på 500 talet fvt då kung Kyros frigav slavar och införde religionsfrihet. Nästa stopp blev antikens Aten med sin direkt demokrati och rösträtt för alla atenska manliga medborgare. Därefter hamnade vi i  Aristoteles tankar om naturrätten, i Magna Charta från 1215 och Petition of Rights från 1628. De båda sistnämnda minskade delvis kungens makt och stärkte på så sätt den enskilde medborgarens rättigheter.

Magna Charta

Vid varje “historiskt stopp” blickade vi in i vår egen samtid utifrån frågeställningen, hur är det idag: råder religionsfrihet i alla samhällen? Har alla människor rösträtt? Beaktas naturrätten och de mänskliga rättigheterna? Syftet var att stötta eleverna i att se och beskriva de historiska teoretiska begreppen kontinuitet och förändring.

Petition of Rights

Kontinuitet och förändring existerar samtidigt. Parallellt med att man i historieundervisningen visar tidslinjer över stora förändringar så måste undervisningen också visa på att mitt i denna stora förändring så existerade kontinuitet. I det fortsatta arbetet med temat tog vi oss igenom Det amerikanska frihetskriget / Den amerikanska revolutionen och den Franska revolutionen, skeenden som innebar stora förändringar men som vid en djupare analys också innebar kontinuitet.

Förändring innebär per automatik inte något bra, det kan ses som både något bra och dåligt och hänger samman med det perspektiv vi har, ur vilken positionen förändringen betraktas. Genom att alltid alltid fråga efter vem som upplever förändringen som bra och vem som upplever den som dålig får vi eleverna att förstå att förändringen måste ses genom de som upplever den och därmed kan vi också få syn på kontinuitet. 

Ett exempel på kontinuitet och förändring från Amerikanska revolutionen är  antagandet av  Konstitutionen och Bill of Rights. Denna grundlag innebar stora förändringar i rättigheter och skydd för vissa grupper i samhället, närmare bestämt vita män.  För kvinnor, urbefolkning och afroamerikaner innebar revolutionen inte en  stor förändring utan dessa människors livssituation var densamma som innan revolutionen och därmed kan man tala om historisk kontinuitet. 

Franska revolutionen kan ses som en förändring till något positivt, den enväldiga monarkin avskaffades och rösträtt infördes för män. En följd av revolutionens första steg var att Robespierre och välfärdsutskottet tog makten med skräckväldet som följd och ur detta perspektiv kan förändringen ses som dålig. Längre fram i det revolutionära skeendet tog Napoleon över makten utropade sig själv till enväldig kejsare. Ur detta perspektiv kan man fundera över om revolutionen som förändring gav förändring överhuvudtaget då Frankrike gick från att styras av en diktatorisk monark till en diktatorisk kejsare. 

 Att arbeta med temat att påverka och förändra tycker jag förtydligar svaret på frågorna “vad har det här med mig och göra”, “varför ska vi läsa historia”. Historieämnet handlar om våra liv här och nu och våra val inför framtiden. Genom att undersöka historisk förändring och kontinuitet t ex genom det tema jag beskrivit ovan kan vi ge eleverna verktyg att förstå och förändra sin egen tid och val inför framtiden.  Insikten att skeenden  inte är förutsägbara och  inte är något som bara sker utan kräver aktörer är viktig om studier av historien ska ge elever verktyg att förändra samtiden och framtiden.

I nästa blogginlägg kommer jag att beskriva hur jag med avstamp i litteratur från 1700 talet och fokus på olika texter arbetat med temat att påverka och förändra.

Att samtala om:

  1. Hur arbetar du med begreppen kontinuitet och förändring i din undervisning?
  2.  Vilka olika tema anser du passar för att arbeta med begreppen kontinuitet och förändring?
  3. Vilka utmaningar ser du med att arbeta med begreppen kontinuitet och förändring?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *