Att lära för hållbar utveckling – metod musikal

“Du kan göra skillnad för vår miljö så sluta snacka och var slö, för du kan spara på vår jords resurser, gör det nu för vår miljö!”

Publiken sjunger och dansar tillsammans med eleverna från åk 4 på Kyrkskolan i den sista scenen i vår miljömusikal.

DSC_0439

Vårt syfte med detta tematiska arbete är inte bara att eleverna ska få kunskap  och förståelse för vad begreppet hållbar utveckling innebär och att de genom sina val och gärningar kan påverka. Eleverna förmedlar  budskapet vidare till  åskådarna i musikalform -för att skapa medvetenhet och få igång diskussioner  i de klasser/ grupper som ser föreställningen. Publiken har förberett sig genom att se filmen Göra skillnad.

Vi vill att musikalen ska roa och oroa – väcka tankar! Vi vill att var och en kan känna att man kan göra något, en kan inte göra allt men alla kan göra något!

I början av vt-16 jobbade vi i åk 4 på Kyrkskolan med den sociala dimensionen av hållbar utveckling i vårt tematiska arbete kring musikalen Billy Elliot , detta har arbete har jag beskrivit  i en tidigare blogg

Efter februarilovet gick vi över till att fokusera på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. NO-lektionerna har varit basen för den teoretiska delen. Vi har också tagit fasta på följande skrivning i syftestexterna i Lgr 11 för biologi, kemi och fysik:

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.”

Vi använder oss av estetiska lärprocesser som i vårt ämnesövergripande arbete leder fram till vår miljömusikal. På musiklektionerna har eleverna övat  sånger, rörelser och danser där alla medverkar. På elevens val har de  fått välja en inriktning:  sång och spel, bild eller drama. Bildgruppen har jobbat med att ta fram digitala bilder som projiceras under föreställningen och förstärker de olika scenernas och sångernas budskap. Gruppen  har också producerat en utställning som åskådarna fått ta del av innan föreställningen. I sång och spelgruppen har man tagit ett större ansvar för det musikaliska genom att sjunga solo i en del sånger och agera orkester i några. Till de andra sångerna har vi förinspelad musik.

DSC_0434

Dramagruppen gestaltar miljöproblem i olika scener som ska väcka eftertanke  ofta med en komisk twist, t ex där den nya skolbussen drivs med gas som produceras av skolans elever. Mathållningen blir väldigt ensidig för att den också ska vara gasbildande. Vissa scener har skrivits efter lokala förhållande. En artikel om “Nedskräpning i Svedala” i den  lokala tidningen kombinerat med att vi i åk 4  var ute och plockade skräp runt skolan som ett led i “Håll Sverige Rent kampanjen” ledde till en scen som tog upp just detta ämne.

Begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. Det blev känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition var:

“en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

ny_sol 3

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska arbetsmetoder och processinriktade förhållningssätt där eleverna är delaktiga och har ett reellt inflytande. Det innebär:

  • Demokratiska arbetssätt
  • Kritiska förhållningssätt
  • Ämnesövergripande samarbeten
  • Mångfald av pedagogiska metoder
 I Lgr 11 nämns begreppet eller förekommer skrivningar som syftar mot begreppet i de olika delarna och i många olika ämnen. Här kan du läsa om dem. För att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu, och inte lämna över dem till kommande generationer  har riksdagen beslutat om miljömål. Här kan du se dessa miljömål  kopplade till Lgr 11,  samt miljömålen kombinerat med lektionsförslagFör att få till stånd en hållbar utveckling krävs det kunskap och engagemang.  När man vet och förstår varför man ska förändra sitt beteende har man kraft att göra det. Det krävs kunskap för att göra medvetna val och för att få kunskap krävs det lärande. Det gäller att ha ett helhetsgrepp och integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen.  Eleverna måste få vara delaktiga medaktörer i ett lustfullt  och angeläget arbete där de förbereder sig för framtiden.

Att diskutera:

  • Hur jobbar ni med hållbar utveckling i er klass / ert arbetslag/ på er skola?

Användbara länkar:

 

Share Button

En reaktion på ”Att lära för hållbar utveckling – metod musikal”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *