Att göra anpassningar för en enskild elev eller för hela gruppen? Del 2

I min förra blogg skrev jag om att vi på skolan arbetar med inkluderande lärmiljöer. I det arbetet läser vi nu om NPF i regi av SPSM. Det har fått mig att fundera. Förra gången skrev jag mest om fysiska anpassningar, men när vi nu läser om perception, minne, kognition osv…, har jag tänkt efter vad vi gör mer än att anpassa fysiskt. Elever med NPF är ju en ganska spretig grupp med skiftande behov, men min grundtanke är den samma som innan – är det bra för några enskilda ska det finnas tillgängligt för alla (i den mån det är möjligt).

Något vi (jag och fritidspedagogen jag samarbetar med) strävar efter är strukturer. Enkelt kan man dela in det i fyra delar; schema, mål, tid och acceptans. Vi försöker hela tiden vara tydliga med hur dagen/passet kommer att se ut så att eleverna kan se vad de förväntas göra och i vilken ordning. Vi startar dagen med att gå igenom vårt schema och för varje lektion finns sen mål och bildstöd framme. Detta för att det visuella gör att informationen finns kvar. Finns det flera moment så skriver vi även till dessa i den ordning de ska göras, sa att eleverna bättre vet hur. Vi strävar också efter att synliggöra målen för det vi arbetar med. De flesta pass inleds med att förtydliga vad våra elever förväntas lära, då detta för vissa ökar motivationen. Som jag nämnde i förra bloggen har vi också en timer på smartboarden så att eleverna kan se hur lång tid det är kvar att arbeta. För enskilda elever har vi också använt timstock och timglas. Till sist försöker vi arbeta med acceptans. Dels genom att göra anpassningar tillgängliga för alla, men också i det dagliga arbetet och att genom vårt bemötande lära eleverna att vi alla är olika med olika behov. Detta arbetar vi också med under olika teman.

En annan sak vi planerat utifrån är att det ska vara så få omstarter som möjligt. Vi låter så ofta det går eleverna arbeta färdigt och arbetar ofta vidare efter t.ex. raster. Vi har också ett schema där vi lagt svenska en dag, matematik en annan osv… . Det är inte så att eleverna arbetar med en sak hela dagen, men vi håller oss oftast till ett tema under dagen, där de olika momenten har tydlig både början och slut. Till detta strävar vi efter att arbeta mycket med repetition av alla moment och att alltid samla ihop och gå igenom vad vi lärt oss i slutet på ett arbetspass. Vi återvänder nästan alltid till det vi tänker att eleverna ska lära sig vid ett flertal tillfällen. Vi arbetar också med att göra samma innehåll tillgängligt via flera olika inlärningsvägar. Vi tittar ofta på samma sak fast på olika sätt; filmer, genomgångar, texter, övningar mm.

Vi tränar också eleverna i att planera sina arbeten på olika sätt. För vissa är detta enkelt, men andra behöver vårt stöd i att skapa en planering. Vi tänker att detta att ha en egen planering hjälper dem dels med att veta i vilken ordning de ska göra saker, men även som stöd för minnet och hjälp i att lära. Det fungerar också som ett visuellt stöd för de som behöver detta. Det underlättar också när de måste avbryta för att arbeta vidare en annan dag eller ett annat pass. Då blir omstarten mindre krävande.

Under arbetet med NPF har jag också fått flera uppslag på saker vi kan förbättra. Jag ser att vi behöver bli bättre på att nå våra elever individuellt, t.ex. genom individuella scheman. Jag har arbetat med detta förr, men låtit det ge vika för att vi har gemensamma scheman istället. Här får jag nog ta mig en funderare på hur man kan göra våra scheman mer tillgängliga. Kanske genom att skriva ut dem till våra elever (de som behöver) eller genom att göra dem tillgängliga digitalt på deras egna datorer. En annan sak jag funderat över är hur man ska kunna göra genomgångar och instruktioner mer individuella. Jag har redan arbetat lite med att göra filmer och i vissa av våra läromedel finns det som jag då kan ha genomgångar om som text eller film. Här känner jag att jag dels behöver bättre analysverktyg för mina elever (vilket vi förhoppningsvis får genom vår NPF-kurs), men också att jag måste släppa lite på mitt kontrollbehov så att jag inte alltid måste vara den som håller i genomgångar och instruktioner.

Till sist vill jag bara förtydliga att allt vi gör inte tillämpas av alla våra elever. En stor del av arbetet handlar ju också om att se till att individen använder de anpassningar som hjälper hen just nu.

Att diskutera:

  • Vilka anpassningar gör ni?
  • Hur kartlägger ni era elevers behov?
  • Hur arbetar ni med acceptans i er grupp?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *