Att förbereda en lektion

Vad innebär det egentligen att förbereda en lektion från början till slut där jag ser till att alla elever känner sig inkluderade? Att jag som lärare lyckas inkludera alla från början utan alltför många individuella anpassningar? Hur konstruerar jag mina uppgifter så att de passar alla?

Det finns många steg på vägen som måste klaffa allt ifrån en tydlig struktur kring lektionen och mål för densamma, till en bra avslutning där alla elever känner att de har lyckats och fått feedback. Det kräver en hel del kreativitet, tankar och idéer för att nå dit. Själv tycker jag att det är väldigt viktigt att dels ständigt reflektera över det jag gjort – vad gick bra under lektionen och vad kunde jag gjort annorlunda – dels att diskutera med kollegor om hur de gör och på så vis få ny inspiration. Hur gör vi i vårt arbetslag? Vad fungerar för andra – kan jag göra likadant?

Mina tankar kring lektionsupplägg fick mig att vilja läsa Helena Wallbergs senaste bok från 2019 som heter Lektionsdesign – en handbok (ISBN 978-91-7741-121-5). I boken pratar Wallberg om hur vi kan gå från att tänka anpassningar till att tänka differentierad undervisning. Genom att tänka differentierad undervisning undviker jag som lärare individbaserade uppgifter där du som elev är frikopplad från ett sammanhang och istället läggs fokus på delaktighet i ett sammanhang. Att jag som lärare utgår från gruppen när jag förbereder en lektion. Gemenskap är en viktig del. Att jag redan från början förser elever med olika aktiviteter, metoder och tempo för att eleverna ska förstå, träna, bearbeta och få möjligheter att visa sina kunskaper och på så sätt möta olika individuella behov. I varje aktivitet, par/grupp- och helklass diskussioner kan alla elever lära sig och delta på sina villkor. Helt enkelt – att organisera undervisningen redan från början utifrån den verklighet som vi möter i våra klassrum.

Wallberg pratar även mycket om vikten av en explicit undervisning det vill säga att undervisning är tydlig och transparent. Att förväntningarna och arbetssätt är tydliga, att visa hur målet ser ut och att eleverna förstår kopplingen mellan arbete och resultat. Wallberg pratar hellre om design än planering av lektioner därför att hon menar att ordet design sätter själva processen av lärandet i centrum till skillnad från planering som mer är en färdig produkt.

Boken är uppdelad i de lektionsfaser som Wallberg anser viktigast att ha som ledstång i arbetet med design för lärande. Allt som allt är det åtta faser från det att du sätter igång lektionen till att bedöma undervisningen formativt. Varje fas avslutas med Forskning och fördjupning som innehåller referenser till forskning, styrdokument och litteratur som är beskrivna i korthet kring just den fasen och det här tycker jag helt klart är en av de stora vinsterna med boken.

  1.     Sätt igång lektionen
  2.     Skapa nyfikenhet och engagemang
  3.     Klargöra förväntningar
  4.     Aktivera och träna
  5.     Bearbeta och reflektera
  6.     Ta reda på vad eleverna kan
  7.     Avsluta lektionen
  8.     Bedöm undervisningen formativt

Boken är anpassad för alla stadier och åldrar. I varje fas får vi ta del av idéer, metoder, exempel, aktiviteter och tips avsedda för den fasen – det är verkligen en handbok. Lite som ett smörgårdsbord, det finns lite av varje och förhoppningsvis något för alla. Det är viktigt att vi som lärare hela tiden har en tydlig och klar bild kring hur våra elever fungerar och vad som passar dem bäst. En regelbunden kartläggning av våra elever krävs för att det ska bli så bra som möjligt.

Det sista avsnittet i boken handlar om kollegialt lärande och samarbete och innefattar ett upplägg för hur man kan jobba och samtala om boken gemensamt med kollegor. Det här är en bok som jag tror vinner allra mest om alla på en arbetsplats läser den och samtalar och reflekterar kring boken tillsammans. Även om allt långt ifrån är nytt har Wallbergs bok helt klart gett mig nya tankar. Jag har framförallt fått inspiration kring hur jag på bästa sätt kan förbereda och fortsätta min process i utvecklandet av mina lektioner. Det är ju där jag möter elever med väldigt olika behov och förutsättningar.

Att diskutera

  • Hur jobbar ni på er arbetsplats med differentierad undervisning?
  • Hur ser ert kollegiala lärande ut för att nå bästa resultat?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *