Årets läsår tar sin början i juni

Då var åter igen ett nytt läsår och en ny termin igång, och tillsammans med detta kommer en spänd förväntan över vad året kommer att erbjuda och innehålla. Även om terminen för eleverna satte igång i mitten av augusti, har dock läsåret för oss pedagoger, i mitt arbetslag, varit igång sedan terminsslutet i juni. Med vetskap om den arbetsbörda som man kan uppleva i början av ett nytt läsår med inbokade möten, konferenser, överlämningar etc, och då ens egen ämnesspecifika planering kan komma i skymundan, var ambitionen inför detta läsår att tidigt blicka framåt och tillsammans med arbetslaget påbörja en planering för sådant som annars inte får särskilt mycket utrymme i början av ett nytt läsår. Fokus i detta arbete blev att hitta beröringspunkter över ämnesgränser med syftet att så små ämnesövergripande frön som skulle kunna växa till sig under sommaren.

Att hitta beröringspunkter mellan olika ämnen och genom detta samarbeta över ämnesgränser är allt som oftast inga problem, då ämnesplaner på många sätt går in i varandra. Det kan också vara så att innehållet och examinationsformen i ett arbetsområde berör olika ämnen, exempelvis att den skriftliga produktionen berör ett ämne, medan innehållet berör ett annat. Även om det finns en god ambition att arbeta över ämnesgränser upplever jag att tidsaspekten och möjligheten att hitta gemensam planeringstid med kollegor ibland kan vara en sten i maskineriet. I utvärderingar från tidigare ämnesövergripande arbetsområden har elever även framfört att man som lärare ibland sagt olika saker, vilket visar att man inte varit fullständigt synkade i sitt arbete. Den gemensamma tiden att planera och säkerställa att vi som undervisande lärare är samstämmiga blir utifrån detta en viktig aspekt i planeringen. I andra fall är det brist på kommunikation inom kollegiet som gör att man inte vet vad eleverna arbetar med i andra ämnen förrän det är för sent.

För att så små ämnesövergripande frön inför detta läsår skapade vi med mycket enkla medel ett årshjul för respektive klass/årskurs och vecka, för att sedan i arbetslaget diskutera ämnesvis vad eleverna arbetar med i respektive årskurs. Då SO och NO sedan tidigare har ett bestämt innehåll för respektive årskurs kunde vi mer naturligt inom dessa ämnen hitta beröringspunkter där samarbete var möjligt och därefter planera in detta i respektive årshjul för några av klasserna, utan på något sätt krysta in ett ämne i ett redan existerande arbetsområde. Exempelvis arbetar åk 7 med kartkunskap i geografi och ska med hjälp av enbart en kartbok skriva en faktatext om ett land enligt denvermodellen. Genom att låta geografin stå för innehållet och hur man orienterar sig i en kartbok, kan exempelvis svenskan stå för andra ämnesspecifika delar, såsom hur man sammanställer information och språkliga bitar som är kopplade till texttypen. Detta innebär att eleverna kan fokusera på en uppgift i taget, utan att behöva skriva i såväl geografin som svenskan, men även få större förståelse för att ett ämne sällan kan särskiljas från ett annat. Ett ökat samarbete med ämneskollegor kan göra att vi som pedagoger kan undvika att elever arbetar med samma typer av uppgifter i olika ämnen, och istället får fördjupad förståelse i de uppgifter de arbetar med av de lärare som besitter ämnesspecifik kompetens. Att samarbeta över ämnesgränser blir alltså inget självändamål i sig.

Även om dessa ämnesövergripande arbeten på ingalunda sätt planerades i detalj och fullständigt över läsåret har vi genom att diskutera detta fått en viss förståelse för vad som behandlas i respektive årskurs, men även en viss överblick i hur vi kan lägga upp vår individuella planering då årshjulet till viss del innehåller en ämnesövergripande grovplanering för läsåret. När skolan väl satt igång kan det krävas en hel del ansträngning för att se bortom sin egen undervisning och istället se till helheten. Om man då kan hitta de här tillfällena, oavsett när på året det är, för att just blicka framåt och så små verksamhetsanknutna frön, kan möjligheter till samarbete tidigt befästas.

Att diskutera

  • Hur skapar/hittar ni tillfällen för att ha framförhållning kring verksamheten i ert arbetslag?
  • Hur kan man inom ett arbetslag skapa fler möjligheter att jobba över ämnesgränser?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *