Anpassa undervisningen

Utgångspunkten för min undervisning är att alla elever ska nå målen. En del elever kommer nå målen snabbare än andra och med bättre resultat. För andra tar det längre tid att nå målen. Alla elever har inte samma förutsättningar när de går i skolan. I skollagen står det att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Jag tycker det är en väldigt svår utmaning att pedagogiskt anpassa all min undervisning till alla elevers nivåer.

Vad gör jag då med de elever som inte når målen? 

I det här inlägget beskriver jag ett par strategier som jag anpassar min undervisning för mina elever och deras olika förutsättningar.

 • Lagom svåra uppgifter
 • Realistiska och mätbara mål
 • Kommunikation med eleverna

Jag har under en längre tid funderat på hur dessa elever tänker och hur de påverkas av att ständigt misslyckas. För att dessa elever ska få hjälp är det viktigt att vi kan identifiera vad svårigheterna kan bero på.  Trots att vissa elever får extra anpassningar och särskilt stöd når alla ändå inte målen. Jag har under en tid använt mig av strategier hämtade från boken Elever med svag teoretisk begåvning av Gunilla Carlsson Kendall

Lagom svåra uppgifter

När jag planerar min undervisning tänker jag ofta på hur jag ska förebygga misslyckande för eleverna i så stor utsträckning som möjligt. Är inte uppgifterna anpassade för alla elever tappar de snabbt motivationen för lektionerna och går miste om kunskaper och lärande. Vissa elever blir passiva och osynliga och andra elever upplevs som bråkiga och stökiga. Det svåra är att hitta uppgifter som är anpassade till alla mina elevers förutsättningar. Jag brukar använda mig av öppna uppgifter som har många olika svar.  Ett annat sätt är att utgå från svaret och låta eleverna skapa uppgifter. Oftast stärker de lektionerna elevernas självförtroende då de har möjlighet att delta både konkret och muntligt under arbetets gång. Eleverna har även insett att jag som lärare inte bara är ute efter ett svar utan alla elevers idéer och förslag uppmärksammas vid den här typen av uppgifter. När eleverna arbetar självständigt har jag i förväg anpassat materialet till elevernas olika nivå. Jag kommunicerar ofta med mina elever hur de upplevde uppgiften. Var den för lätt? Var den för svår? Var den på en lagom nivå?

Realistiska och mätbara mål

För att alla ska kunna lyckas måste jag sätta upp realistiska och mätbara mål utifrån var mina elever befinner sig i kunskapsutvecklingen. Att mina elever lyckas trots olika förutsättningar  främjar motivation och självkänsla. Ofta är min undervisning anpassad för elever som har genomsnittliga förutsättningar. Det funkar inte att alla gör samma sak i klassrummet. Givetvis behöver jag ha genomgångar där jag går igenom nya moment. Efter genomgången brukar jag ha tre olika alternativ på uppgifter. Eleverna ska förstå vad de ska lära sig, hur mycket de ska lära sig och hur de ska gå tillväga för att uppnå sina personliga mål. Dessutom måste eleverna veta orsakerna till att de inte har uppnått målen. Vad behöver de träna med på?  Dessa och andra undervisningsstrategier är viktiga för utvecklandet av elevers självförtroende och självuppskattning

Kommunikation med eleverna

När jag går runt i klassrummet och hjälper mina elever tänker jag ofta på hur jag kommunicerar med eleverna. Det är viktigt hur jag pratar med mina elever och hur jag bygger en relation. För att kunna lyfta alla mina  elever krävs att jag vet vad jag kan säga till eleverna för att de ska uppleva det som positivt.

Vad kan jag säga till elever med svagare teoretisk begåvning?

 •         Du behöver kämpa mer än andra.
 •         Jag ser att du försöker
 •         Alla lär sig inte lika snabbt.
 •         Det är viktigt att du räcker upp handen när du behöver hjälp              eller inte förstår.
 •         Jag kommer att hjälpa dig lite extra.
 •         Se framsteg, belys utvecklingen – Nu kan du klockan, kommer          du ihåg i början av terminen som du kämpade med att lära dig          det?

Vad ska jag inte säga till dessa elever?

 •         Du kan bara du vill
 •         Koncentrera dig mer
 •         Du måste bli bättre
 •         Du måste lära dig

 

Avslutningsvis

Jag tycker att det är en svår, men stimulerande, pedagogisk utmaning att alla mina elever ska känna att de lyckas utifrån sin respektive förutsättningar. Med hjälp av ovanstående strategier blir mitt arbete mer strukturerat och förenklas. Jag upplever också att motivationen och arbetsglädjen ökar hos mina elever.

Mina tips utöver ovanstående är:

 • Be om hjälp av kollegor
 • Var inte rätt för att prata med elever om vad som är svårt.
 • Be om hjälp från EHT -psykolog och specialpedagog.
 • Ge inte upp! Dessa elever kan nå målen

Att diskutera:

 • Hur gör du för att möta och anpassa din undervisning för alla dina elever?
 • Hur arbetar du med elever med svag teoretisk begåvning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *