”Alltså, jag är inte rasist men”…….Utvecklingsarbete: Att motverka rasism i skolan Del 1

Rasism…vad är det egentligen och hur tar det sig uttryck? Hur tar sig rasismen uttryck i våra verksamheter, både bland elever, personal och i själva institutionen, för den finns där. Jag skulle våga påstå att den som säger att rasismen inte existerar i skolan inte har tillräcklig kunskap om vad rasism är. Frågan är hur får vi syn på rasismen i våra skolor och hur arbetar vi för att förebygga och motverka?

Inför kommande läsår ska personalen på Baraskolan utbilda sig inom området för normer och värden där en del av utvecklingsarbetet kommer att behandla rasism i vår verksamhet. Som förstelärare kommer jag vara en del i att driva detta arbete tillsammans med min förstelärarkollega Ulrika Larsson och vår rektor Ann-Sofie Åkesson. Vi har nu börjat förbereda arbetet genom att läsa litteratur och utbilda oss.

I våra styrdokument, konventioner och lagar kan vi läsa:

”Utbildningen ska syfta till (…) att stärka respekten för de grundläggande rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen ska också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper…” -FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av (…) hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet (…).” -Regeringsformen, 12:5 §

”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” – Skollagen, 1:5 §

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” -Samtliga läroplaner för grund- och gymnasieskolan

Våra styrdokument, lagar och konventioner talar sitt tydliga språk – skolan ska motverka rasism och diskriminering. Alla som arbetar inom skolan är skyldiga att agera mot rasism. Detta innebär dock inte att arbetet mot rasism ska påbörjas då en incident (eller flera) har skett utan ska vara förebyggande.

I boken ”Att motverka rasism i förskola och skola” Emma Arneback & Jan Jämte (2017) skrivs det att det i grunden handlar om att skapa en lärandemiljö där alla elever ges samma rättigheter och möjligheter, känner trygghet och bemöts med respekt oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Skolans arbete ska alltså vara både främjande, förebyggande och åtgärdande. För att kunna göra detta behöver grunden byggas kring att förstå och skaffa sig kunskap om vad rasism är, hur rasism kan komma till uttryck på olika nivåer i skolan, vad som orsakar problemen, förstå konsekvenserna för individen och samhället, reflektera över sina egna personliga fördomar, analysera och kartlägga den egna verksamheten och därefter bedriva ett medvetet, systematiskt och långsiktigt arbete med att motverka rasism.

Med detta blogginlägg har jag förhoppningsvis förtydligat syftet med att bedriva ett arbete som motverkar rasism i skolan. I mina två kommande blogginlägg skriver jag om hur vårt arbete på skolan tar form samt förhoppningsvis kunna reflektera, diskutera och problematisera kring de inledande frågeställningarna i denna blogg.

Är ni intresserade av bra material att använda er av för att läsa in er mer i ämnet kan jag varmt rekommendera följande:

Litteratur:

  • Att motverka rasism i skola och förskola

Att diskutera:
• Hur ofta har ni pedagogiska diskussioner kring rasism i skolan?
• Hur ser er skolas arbete ut kring frågor som rör främlingsfientlighet och rasism?
• Vilka är dina egna fördomar? Och hur tar de sig uttryck?

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *