Aktivera eleverna under genomgång

Ett viktigt moment inom matematikundervisningen är genomgångar, där jag som lärare bland annat går igenom nya moment och begrepp samt repeterar tidigare färdigheter. Efter en genomgång ska eleverna vara redo att börja arbeta med sina uppgifter och ha förståelse för vilka uppgifter de ska lösa. Om man som lärare inte lyckas med detta kommer stora delar av lektionen gå åt till att hjälpa de elever som inte förstått genomgången. En utmaning är att  planera och genomföra en genomgång som passar alla elever, som både aktiverar och involverar dem.

Lärare har idag många elever i sina klasser och är ofta bara en lärare i klassrummet, vilket  gör att genomgångarna i lektionens början måste vara ordentligt planerade och genomtänkta för att inte resultera i att eleverna inte hänger med eller att de inte vet vad de ska göra.  I detta blogginlägg beskriver jag några olika arbetssätt som gör mina elever aktiva och delaktiga under mina genomgångar.

  • Diskussion
  • Mini Whiteboard
  • Sammanfatta

Diskussion

I mina genomgångar försöker jag alltid få till en diskussion med eleverna. Det kan vara allt från ett begrepps betydelse, en uppgift eller en lösning. Genom att tillsammans diskutera i klassrummet, utvecklar eleverna bland annat sin förmåga att använda rätt begrepp i rätt sammanhang. I diskussionen låter jag alltid olika uppfattningar komma till tals och alternativa förklaringar utvecklas och undersökas. Min övertygelse och erfarenhet från undervisningen är att om jag som lärare respekterar och visar intresse för elevernas olika åsikter och idéer samt låter dem vara med och påverka, bidrar det till att motsvarande attityd utvecklas hos eleverna. Det i sin tur resulterar i en tillåtande och öppen klassrumsmiljö. Om en lärare har en envägskommunikation i sin genomgång med klassen ges inte möjlighet att reda ut de frågetecken eller felaktigheter som uppstår.

Ett sätt att arbeta med diskussion i genomgången kan vara att till exempel att eleverna parar ihop olika begrepp som de tycker hör ihop och förklara varför eller att de får gissa begreppet.

Gissa begreppet: Arbeta i par. Tag ett kort och försök beskriva begreppet utan att säga det. Låt din kompis gissa vilket begrepp du har tagit.

För att alla elever ska få utrymme att prata matematik använder jag ofta öppna uppgifter som har många olika svar. Jag låter eleverna få diskutera sina lösningar, ofta två och två. Lärandet blir mer aktivt; alla elever får chansen att tänka efter, samtidigt som de får höra hur andra tänker och väljer att lösa olika uppgifter. Till exempel att de får förklara hur de tänker, diskutera tillsammans och också att de kan använda olika begrepp i rätt sammanhang.

Under genomgången övar eleverna på att reflektera, analysera, tänka kritiskt, utmana varandra, lyfta varandra samt att lära av varandra. Det händer ofta att eleverna blandar sitt vardagsspråk med sitt skolspråk. När eleverna börjar använda rätt begrepp och kan sätta in dem i en mening ser jag det som en bekräftelse på att eleverna utvecklas i rätt riktning.

Miniwhiteboard

När jag inleder en lektion återknyter jag alltid till tidigare lektioner, vad vi arbetade med, vilka begrepp vi använde, vad som fungerade och vad som behöver utvecklas under kommande lektion. Ett bra sätt att aktivera eleverna är att använda miniwhiteboards. Jag brukar låta eleverna återkoppla till förra lektionen genom att skriva upp ett tal de löste, en uppgift de arbetade med eller något begrepp de använde sig av. Under genomgången får eleverna svara på olika uppgifter och sedan hålla upp sin miniwhiteboard och visa sina svar. De kan göra uppgifter till varandra och på så sätt lära sig själva att göra en uppgift. Ibland skriver jag ner en lösning på en uppgift som är felaktig. Eleverna får visa på sin miniwhiteboard hur de ska ändra uppgiften så svaret blir korrekt. Detta brukar leda till många bra diskussioner. De här övningarna kan såklart varieras och eleverna kan själva vara med och bestämma hur de vill använda sina whiteboards i undervisningen.

Sammanfatta

Vi brukar sammanfatta lektionen för att göra alla elever delaktiga i den slutgiltiga diskussionen. När vi sammanfattar med hela klassen brukar jag slumpa ut namnen genom att använda mig av en digital slumpgenerator. Genom att vem som helst kan få svara måste alla elever vara förberedda och kunna sätta ord på sina tankar. Efter de lite längre genomgångarna och inför nya moment finns det tid för eleverna att skriva ner sina tankar på en Padlet. Det kan vara en sammanfattning, något de känner sig säkra på eller något de inte tycker att de har förstått.

Avslutning

Min erfarenhet visar att motivationen ökar då eleverna får resonera fram möjliga svar samt att de under genomgången reder ut frågor som kan uppstå. Detta leder till att eleverna sedan kan arbeta vidare självständigt och att läraren kan hjälpa dem som behöver lite extra förklaring. Eleverna vet vilka rutiner och strukturer som gäller och de känner sig trygga i klassrummet.

Att diskutera:
  • Hur aktiverar du dina elever under dina genomgångar?
  • Hur brukar du låta eleverna sammanfatta dina genomgångar/lektioner?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *