1000 etiska ställningstagande om dagen?

Viktiga val i vardagen skapar varaktiga värden!

I vår lärargärning måste vi ständigt ta etiska ställningstaganden, inte bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning, men även i frågor som rör prioriteringar av innehållet i undervisningen, utformningen av utbildningsmiljön och utvecklingen av skolan.

Hur gör vi för att hantera denna enorma mängd beslut varje dag?  För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska frågor med varandra. Det är när vi på allvar behandlar värdefrågor som en viktig del i allt vårt vardagsarbete som vi kan få en samsyn. Det räcker inte med att prata om hur man ska förändra elevernas etik och moral, för att kunna arbeta med detta måste man som vuxen tänka igenom var man själv står.

När jag började jobba på Kyrkskolan i Svedala för två och ett halvt år sedan hade jag förmånen att delta i ett internat i Höllviken med mina nya kollegor där delaktighet och meningsskapande var ledorden. Vi jobbade bland annat med att bli medvetna om grupprocessens olika delar. De nya arbetslagen fick tid att jobba ihop sig  genom att sätta upp gemensamma spelregler för terminens arbete. Detta var ett fantastiskt sätt att komma in i arbetet som nyanställd. Många nya arbetskamrater har kommit till kollegiet och det finns ett stort behov av att skapa tillfällen där vi kan fortsätta att hantera och diskutera de olika problem och dilemman som vi ställs inför i vår vardagliga yrkesutövning.

Jag har fått förtroendet att vara en del i byggandet av Kyrkskolepersonalens Vi-känsla. På några studiedagar har vi jobbat med samarbetsövningar, 4 hörn(värderings)övningar om problem med kommunikation mellan pedagoger – pedagoger/skolledare / elever / föräldrar.  Dessa ledde i sin tur till små forumspelsscener där konflikten bearbetades med hjälp av  gruppens förslag.

Vi har också gjort listningsövningar där vi inventerat energitjuvar i vardagsarbetet. De enskilda listningarna diskuterades sedan i smågrupper och sorterades efter  gemensamma nämnare. Varje grupp fick sedan göra en gestaltning av vad de kommit fram till. Resultatet av statyerna var slående! Bilderna visade ett tydligt mönster av en otillräcklighetskänsla, över bristen på tid för det vi tycker är viktigast,  att inte  hinna kommunicera tillräckligt i arbetslaget eller kollegiet, att inte bli lyssnad till när man uttrycker behov av resurser för att klara sitt uppdrag.

Detta blev sedan utgångspunkt för diskussioner om vad vi kan göra här och nu för att förändra dessa bilder. Vissa frågor är “röda” dvs måste tas till ett annat forum högre upp i beslutshierarkin för att åstadkomma  förändringar.

Yrkesetik för alla lärare

2001 fattade lärarorganisationerna ett gemensamt beslut om att formulera en gemensam yrkesetik för alla lärare. Detta för att visa att de ställningstaganden lärare gör inte bygger på individuella värderingar utan att det i yrket ryms dimensioner som kan sammanfattas i form av en gemensam yrkesetik som varje lärare förbinder sig att följa.

I vårt fortsatta arbete på några kvällskonferenser presenterade jag de yrkesetiska principerna,  med utgångspunkt från dessa jobbade vi vidare med att defeniera viktiga begrepp såsom:
– Hur skapas förtroende?
– Lärare har en  maktställning,  hur kan den användas på positiva sätt respektive negativa sätt?
– Vad är skillnaden mellan etik och moral?

Återigen jobbar vi i mindre grupper där man har gott om tid att diskutera. Mötena inleds med en god bit mat ifrån vårt eminenta skolkök.  Efter begreppsdefinitionerna får smågrupperna några olika dilemman att ta ställning till som de sedan redovisar för hela kollegiet.

Yrkesetiken ger inga självklara eller enkla svar på akuta problem. Det är ett förhållningssätt som grundar sig i gemensamma värden för lärare i sin yrkesutövning. Men förhållningssättet blir bara gemensamt om vi lär oss och utvecklar det tillsammans. 

Det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet har blivit en naturlig del av skolans systematiska kvalitetsarbete och skapar en skola där ”alla barn är allas barn” – där eleverna känner sig trygga med  både elever och vuxna.

Att diskutera:

  • Känner du till Lärarnas yrkesetiska principer?
  • Har du funderat över hur många etiska ställningstagande du gör varje dag och hur du grundar dessa?
  • Hur arbetar ni för att utveckla kollegiets etiska förhållningssätt?
Share Button

2 reaktioner på ”1000 etiska ställningstagande om dagen?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *