Tre enkla men viktiga regler

I vår klass har vi tre regler som vi introducerade  redan i årskurs ett och har arbetat med sedan dess. Vi har nu startat upp årskurs tre. Varje år diskuterar vi reglernas betydelse för vår klass. Reglerna är:

  • ta hand om dig själv
  • ta hand om varandraKlassens regler
  • ta hand om platsen du är på

Reglerna har jag lånat från Ann-Marie Körling, om än i en lite annorlunda form. Du hittar reglerna på Ann-Maries blogg Korlingsord. Där kan du läsa  Ann-Maries tankar om reglerna som är inspirerande och mycket läsvärda.

På vår skola har vi länge använt oss av några gemensamma regler för hela skolan. De kallas Bry sig om regler och kommer från materialet Lions quest. Reglerna är följande:

  • hjälpa
  • dela med sig/låna ut
  • lyssna
  • säga snälla saker
  • få vara med

I årskurs ett när jag tog emot klassen var de väl införstådda med reglerna från Lions quest och det första vi gjorde var att tillsammans repetera och sortera in dem under rätt rubrik. Vi var  noga med att hela tiden koppla konkreta exempel till våra regler – när det till exempel varit konflikter på skolgården pratade vi utifrån vilken av reglerna vi behövde träna mer på. Att strunta i att komma in efter rasten är inte att “ta hand om sig själv”. Att tillåtas göra fel och lära av varandra är däremot att “ta hand om varandra”, att inte plocka undan efter sig är inte att “ta hand om platsen du är på” och så vidare. Det blev tydligt för elverna att våra tre regler var hållbara i de flesta situationer som uppkom.

I årskurs två startade vi återigen upp med att diskutera vad reglerna betyder för oss som klass. Då utvecklade vi “ta hand om dig själv” ytterligare. Varje elev tränade nu på att dels ta ansvar för sina saker och sitt sätt att vara mot andra människor men också på att bli ännu mer delaktig och ta ansvar för sin inlärning. Att bidra till arbetsro och att använda varandra som lärresurser blev nu också en del av att “ta hand om varandra”. På “ta hand om platsen vi är på” utökade vi i årskurs två från att ta hand om klassrummet och skolan till att ta hand om vår närmiljö och i förlängningen miljön i stort. På så sätt arbetade vi utifrån våra regler mot att nå kursplanemål i NO. Eleverna tillägnade sig kunskaper för att leva ett “miljösmart liv” som vi kallade det i klassen.

Nu startar vi som sagt var upp årskurs 3. Vi har återigen tillsammans i klassen pratat utifrån hur vi förhåller oss till våra regler. “Ta hand om dig själv” kommer nu, förutom de gamla innebörderna, även att innefatta hur du utifrån sömn, hygien, trivsel, kost och motion kan ta hand om dig själv. Även här kopplar vi till kursplanemålen i NO.  “Ta hand om varandra” får ny innebörd i och med att vi nu är äldst på skolan och därmed är förebilder för de yngre eleverna. Nya ansvarsområde kommer att komma med det. Vi kopplar på kursplanens mål som handlar om barnkonventionen och barns rättigheter. Vad gäller för att ta hand om varandra även utanför skolan, Bara och Sverige? Vi kommer också ytterligare fördjupa arbetet med kamratrespons och att vara lärresurser för varandra. Vi lär oss tillsammans och tar på så sätt hand om varandra. “Ta hand om platsen du är på” kommer nu i årskurs tre att ta oss ut i våra olika världsdelar. Hur är det att leva på olika platser i världen? Hur ska vi leva för att tillsammans ta hand om platsen vi är på, vårt jordklot?

Varför valde jag att använda de här tre reglerna? Jag tycker att regler ska vara få och lätta att hålla sig till. Jag vill att reglerna ska kunna diskuteras och anpassas utifrån elevernas ålder och behov. Vi kan när som helst under läsåret lägga till nya innebörder under rubrikerna när behov uppstår. Eleverna blir medvetna och delaktiga i våra regler då de är med och skapar dem. I slutet av förra terminen kom klassen på att “ta hand om varandra” innebär att man inte pratar bakom ryggen på varandra. Det har också lagts till att man inte ska lägga sig i och välja sida om två personer bråkar. På så sätt blir reglerna viktiga här och nu. Eleverna känner att deras problem tas på allvar och att de får hjälp med lösningar.

I veckan fick eleverna diskutera var, förutom i skolan, som reglerna kan vara bra att tillämpa. Deras förslag får avsluta mitt blogginlägg.

Ta hand om dig själv, varandra och platsen du är på i klassrummet, på skolgården, på fotbollsträningen, på Ica, på cheerleadingen,  i matsalen, på fritids, hemma, på lekplatsen, på träningen, på bussen, i naturen, på kalas, på lekland, överallt hela tiden!

Att diskutera:

  • Vilka regler har du i ditt klassrum? Varför har du valt de reglerna?
  • Hur görs eleverna delaktiga i reglerna och hur gör du för att hålla reglerna aktuella och levande över tid?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *