Skapande av gemensamma regler för lärande

AUGUSTI.
Då är man åter på plats efter ett antal månaders föräldraledighet där fokus har legat på allt annat än skolan. Även om man distanserat sig från skolan som institution har jag på nära håll istället fått se lärande hos ett litet barn, i en annan miljö, där nyfikenhet, vilja, våga, motivation, pröva och pröva igen är några nyckelbegrepp som gett stora framsteg i det lilla barnets utveckling. När vi nu sätter igång med ett nytt läsår är det just lärande som ska stå i strålkastarljuset och framförallt hur vi förhåller oss till det vi lär oss. Vad är det som gör att vi lyckas med det vi tar oss an, precis som det lilla barnet som exempelvis börjar lära sig att gå? Vilka regler för lärande kan vi ha i en grupp för att skapa en ”sån där” miljö där just den personliga utvecklingen kan blomstra?

I samband med varje läsårsstart är det mycket som ska göras. Scheman lämnas ut, böcker hämtas, blanketter skrivs under och lämnas in, samarbetsövningar görs osv. Listan kan onekligen göras lång och även om allt detta kan mätta vilken skolelev som helst fyller varje del en funktion i verksamheten. Exempelvis är blanketter viktiga för att information ska nå ut, samarbetsövningarna behövs för att skapa gemenskap och trygghet i en grupp etc. Ibland känner jag dock att man glömmer bort delar som hör till elevernas vardag, nämligen lärandet i sig. Vi pratar gärna om ordningsregler och förhållningssätt som alla ska följa när det gäller uppförande, men vi pratar kanske inte lika mycket om vilka regler som ska gälla för att ett lärande ska ske. Är detta något som glöms bort eller sker det kontinuerligt under läsårets gång?

Att göra eleverna medvetna om vilka faktorer som kan påverka deras inlärning är något som jag vill bygga vidare på under terminen och tänker därför rivstarta med just detta. För några månader sedan läste jag ett blogginlägg av en lärare, Malin Larsson, som utarbetat digitala affischer för ”vett och etikett” i klassrummet. Själva tanken att lyfta upp olika aspekter av lärandet till ytan och synliggöra det visuellt med färg och form är ett trevligt inslag i undervisningen. På samma sätt har Annica Sjödahl, ämnesspanare och lärare, utarbetat ljudkort för den samtalston som ska råda i klassrummet. Även om detta inte på något sätt synliggör lärandet i sig, visar det ändock några faktorer som lärande kan bygga på.

I samband med skolstart är tanken att introducera detta ämne för eleverna. De kommer först att tillsammans fundera kring vad de tror har en påverkan på deras inlärning, såväl ”vett och etikett-regler” som personliga faktorer. Alla tankar och idéer samlas i en padlet för att synliggöra elevernas svar. Därefter har jag förberett ett antal frågor kring lärande där eleverna kommer att få ta ställning till olika påståenden, vilka i sin tur kommer att generera en diskussion. En fråga kommer exempelvis handla om huruvida det är okej att misslyckas med en uppgift i skolan. Är man som elev rädd att misslyckas med en uppgift för att man tror att det kommer sänka ett betyg? Det är elevernas tankar kring just lärande och bedömning som blir det centrala. Förhoppningsvis kan man slå hål på vissa myter som man som elev kanske går runt och bär på. Detta korta men ändock viktiga område kommer att avslutas med att eleverna får göra egna affischer kring förhållningssätt och regler för lärande och dessa kommer bli våra förhållningssätt och regler för lärande under läsåret.

Efter att ha arbetat som lärare i många år har jag insett hur mycket just det visuella spelar roll för ett barn. I förskolan/lågstadiet finns alfabetet uppradat ovanför tavlan där färger, former och figurer samspelar i en komposition. I årskurs 6 har jag tidigare arbetat mycket med lässtrategier enligt En läsande klass där just strategierna i form av visuella figurer blir det centrala. På samma sätt tror jag att just fokus på lärande och att synliggöra detta visuellt kan ha en effekt för eleverna; att lärande inte bara sker av en slump. Mitt mål är att skapa en miljö som främjar just inlärning, där eleverna också är medskapare av vilka förutsättningarna och ”reglerna” är för att ett lärande ska ske.

Att diskutera

  1. Vilka regler för lärande har du i klassrummet? Hur förmedlar du detta till eleverna?
  2. Hur pratar du med eleverna om vilket förhållningssätt man ska ha för att inlärningen ska bli så optimal/effektiv som möjligt i det ämne du undervisar i?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *