Låt förtesten guida dig…

Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under detta läsår fått bekanta mig med årskurs 6 i både engelska och svenska. Det är roligt och spännande att se den progression som sker under tiden på högstadiet och att man blir en del av denna resa med förhoppning att både inspirera och motivera. Att eleverna har olika förkunskaper med sig är dock uppenbart.

Frågan är hur vi som pedagoger använder oss av elevens förkunskaper för att synliggöra lärandet. Även om vi vet att en utveckling sker kan utvecklingskurvan från en elev till en annan onekligen skilja sig åt.I samband med skolans modularbete kring utvecklingsområdet ”Lektion som engagerar” beskriver James Nottingham i sin TED-talk betydelsen av att undersöka elevernas förkunskaper i samband med ett nytt arbetsområde eller moment som ska arbetas med i klassrummet. Det faktum att eleverna besitter olika förkunskaper gör att progressionen i inlärningen kan se olika ut från elev till elev. Elevernas resultat på exempelvis ett prov blir för läraren genom detta irrelevant, då det är utvecklingskurvan som bör vara i fokus.

Allmodultså kan en elev med goda förkunskaper vara den som lär sig minst utifrån sin nuvarande kunskapsnivå, förutsatt att undervisningen inte utmanar de som kommit långt i exempelvis sin språkinlärning. Samtidigt kan undervisningen för andra elever ge upphov till mycket god progression och god språkutveckling för att lektionsinnehållet är anpassat för dem som inte kommit lika långt språkligt. Hur elevernas förkunskaper mäts och vilka metoder som använts för att få insikt i dessa kan dock se olika ut.

Som språklärare är det onekligen enkelt att isolera ett grammatiskt moment för att testa av elevernas förkunskaper med hjälp av ett så kallat “pre-test”. Förkunskaperna blir här den faktor som avgör hur en potentiell utvecklingskurva kan se ut.

I min årskurs 6 fick eleverna till att börja med en lista med substantiv med den enkla instruktionen att böja substantiven i plural. Vid lektions slut skulle samma test göras ytterligare en gång. När förtestet var avklarat gick vi igenom de olika böjningarna varefter eleverna på egen hand fick göra några övningar online. Eftersom de visste att samma test skulle genomföras igen arbetade de flitigt med övningarna. Resultatet vid slutet av lektionen visade på en stor förbättring för majoriteten av eleverna. För de som redan besatt goda förkunskaper var dock förbättringen marginell, då de redan hade ett bra resultat vid första tillfället och därmed omöjligen kunde göra en särskilt stor förbättring.

För att sedan visa på om eleverna hade befäst kunskapen gjordes veckan efter ett tredje test fast då med andra ord. Resultatet av detta var i princip samma som för test 2. De slutsatser som kan dras av detta är således att de elever som från början hade ett sämre resultat på förtestet inte bara förbättrade sig tillfälligt till test nummer två, utan även tillägnade sig de grammatiska reglerna så pass bra att de kunde använda dem på nya ord vid test nummer tre. Utvecklingskurvan för dessa elever var därmed mycket god. För de elever som redan från början klarade testet bra verkade kunskapsnivån hålla sig i princip oförändrad genom de tre tillfällena och progressionen var därmed liten. Att notera är att detta moment inte på något sätt visade hur väl eleverna kunde använda sig av pluralbildning i skriftlig och muntlig produktion.

Att testa av elevernas förkunskaper i samband med ett nytt område kan vara ett bra inslag i undervisningen för att dels som lärare kunna identifiera vad man behöver fokusera på, dels ge en viss indikation på vilka elever som behöver andra utmaningar i undervisningen. Hur detta ska göras kan dock se olika ut från grupp till grupp och beroende på årskurs. Av den uppsjö av program som finns tillgängliga digitalt är Socrative ett program som kan användas för just detta ändamål. Genom att i realtid kunna följa elevernas svar vare sig det gäller flerval, öppna svar eller sant/falskt kan man snabbt identifiera de behov som finns i en klass. Genomgångar efter ett förtest kan riktas och användandet av elevernas tidigare kunskap blir det som styr undervisningen.

Att diskutera

  • Vilka metoder är lämpliga att använda för att identifiera elevernas förkunskaper?
  • Hur används elevernas förkunskaper för att synliggöra utvecklingskurvan?
  • Hur kan du i din undervisning använda Socrative för att identifiera de behov som finns i en grupp vid exempelvis nya arbetsområden?
Share Button

4 reaktioner på ”Låt förtesten guida dig…”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *