Introducera högläsningsbok med delaktighet och förförståelse

När vi senast skulle påbörja en ny högläsningsbok ville jag att eleverna skulle få vara med och välja bok för att de förhoppningsvis skulle känna större engagemang när vi började läsa boken. Jag valde då ut fem olika titlar som jag kände att vi skulle kunna arbeta mycket med, både utifrån innehåll och språk. Jag delade också in klassen i fem grupper och varje grupp fick samtliga titlar. Instruktionerna var att de endast fick titta på framsidan och att de utifrån denna skulle diskutera vad de trodde att böckerna skulle handla om, var den skulle utspela sig, vilka som skulle vara med mm.

Jag gick runt och lyssnade på de olika grupperna och kunde konstatera att samtliga grupper snabbt var igång i en ivrig diskussion. Mina klasser är vana vid att arbeta i grupp i olika ämnen. De vet också att det ofta inte finns några rätt eller fel utan att det viktiga är att alla är aktiva i diskussionen och bidrar med sina tankar. Detta gjorde säkert att diskussionen kom igång så snabbt. När jag bröt diskussionen ville jag att alla grupper skulle presentera en av titlarna och vad de hade för tankar om boken. De andra grupperna fick sedan fylla på med sina tankar. När vi hade gått varvet runt var alla titlarna presenterade och tankar hade väckts kring vad dessa böcker skulle kunna handla om. Nästa steg blev att jag läste en stund högt ur alla titlarna. Varje uppläsning full med inlevelse, lamporna släckta och eleverna i ett läge de gillar att lyssna på högläsning i. Slutligen hade vi en sluten omröstning kring vilken bok som skulle bli vår nästa högläsningsbok. En av titlarna fick många fler röster än de andra och jag tror att det beror mycket på vilka tankar som väcktes i de olika grupperna när de diskuterade framsidan. Nyfikenheten på boken var nu väckt. Med detta arbetssätt hoppas jag också att samtliga elever är förberedda på vilken sorts text vi kommer att läsa och har fått en förförståelse för innehållet.

Förra läsåret arbetade hela personalen tillsammans med Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet” som handlar om hur vi kan arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Boken innehåller väldigt många konkreta tips kring hur vi kan stötta alla elever i arbetet med språket, inte bara andraspråkseleverna. Läsaren får också en förståelse för varför vi ska arbeta på detta sätt och på vilket sätt de olika övningarna stöttar eleverna. När jag nu låter eleverna vara med och välja högläsningsbok är det ett sätt att, som Gibbons kallar det, bygga broar mellan läsaren och texten som ska läsas och att ta bort hinder för läsning. Hinder kan vara språkliga, kulturella och/eller ämnesrelaterade. (Gibbons ”Stärk språket stärk lärandet”)

Veckorna fram till jul kommer mina klasser att arbeta med boken ”Varg” som är skriven av Ulf Nilsson och utgiven av Svenskt Näringsliv. ”Varg handlar om fem företagsamma barn som startar en tidning i brist på sommarjobb. Tillsammans med huvudpersonen får läsaren bekanta sig med entreprenörskap och företagande.” (Ur lärarhandledningen) Vi kommer att läsa på olika sätt, högläsning, enskild läsning och läsning i smågrupper och vi kommer att arbeta med förståelsen för det vi läst på olika sätt. Eleverna kommer också att få skriva olika sorters texter och vi kan arbeta ämnesövergripande med samhällskunskapen. Eftersom introduktionen av den förra högläsningsboken, det jag beskrivit i början av bloggen, blev så lyckad valde jag att göra på liknande sätt denna gång. Jag delade in klassen i fem grupper och alla grupper fick boken och instruktionen att utifrån framsidan diskutera vad och vem de tror den kommer att handla om. Diskussionerna blev även denna gång livliga och dessa ihop med min högläsning har även denna gång väckt nyfikenheten för boken. Diskussionerna gav också en bra förförståelse för sommarjobb, vad man får göra i olika åldrar och vad man arbetar med på en tidningsredaktion.

Detta är verkligen ett tips jag vill dela med mig av för att få intresse och förförståelse inför en ny gemensam bok, och som Gibbons säger, bygga broar.

 

Att diskutera:

  • På vilket sätt introducerar du en ny högläsningsbok?
  • Hur ser du till att eleverna får en förförståelse inför en ny bok?
  • Hur ofta har du lärarledda samtal kring en högläsningsbok?

 

Referenser:
Gibbons, P. (2016). Stärk språket stärk lärandet. Hallgren & Fallgren

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *