Att arbeta med hållbar utveckling

Läroplanen tar på ett flertal punkter upp vikten av att arbeta mot hållbar utveckling.  I både SO som NO finns formuleringar i såväl syfte, centralt innehåll och kunskapskrav där det på olika sätt tas upp miljöaspekter och hållbar utveckling. För mig är detta område ett av de viktigaste vi har att arbeta med.  Därför tycker jag det är viktigt att börja tidigt och låta det ta stort utrymme. Vi började i min etta redan i höstas att arbeta med ett tema som vi kallar ”Skräpets väg”. tavlanFörra veckan var vi färdiga med en tavla med samma namn. Detta var (nästan) slutet på temat, men bara början på våra elevers arbete med och kring hållbar utveckling. Detta tema har handlat om att lägga en grund för arbetet med och mot hållbar utveckling, så att vi succesivt kan gå från konkret till abstrakt.För att synliggöra målen har vi under arbetet haft en väggmatris uppe i klassrummet. Ofta blir det texter och bilder att sätta upp i matrisen, men i detta arbete har den mest  funnits där för att visa vägen mot målen. Vi startade arbetet med att sätta igång vår egen sopsorteringsstation i klassrummet.

sopsortering Detta ledde till intressanta diskussioner om material, sortering och inte minst var allt skräp kommer ifrån. Nu började vi också skissa på smartboarden på det som skulle bli vår tavla. Snart fanns affärer med som starten på skräpets väg, men även soptunnor och nedskräpad natur. Nu gav vi oss ut i samhället och tog reda på vart det vi sorterar i skolan och hemmet tar vägen sedan. Först till återvinningsstationen och sedan via nätet till återvinningscentraler, sopbilar och värmeverk. Steg för steg växte vår skiss fram och eleverna blev säkrare och säkrare på att sortera. Våra elever fick också i uppdrag att med hjälp av sina föräldrar samla fler miljötips. Detta blev vår miljöbok som  kommer att skickas hem till alla i klassen för att sprida våra miljötips. När vår skiss av tavlan var nästan färdig började vi arbetet med att färdigställa vår riktiga tavla, naturligtvis använde vi mest skräp som vi sedan dekorerade med annat material.  I takt med att vår skiss/tavla växte fram upptäckte vi att mycket av vårt skräp rör sig i cirklar och begreppet kretslopp kunde introduceras. Detta begrepp kommer att vi att ha mycket nytta av nu när vi ska titta på växter i vårt nästa tema. Eleverna fick nu i slutet av temat även färdigställa en text som ska sitta med vår tavla för att förtydliga vad som är bra respektive dåligt ur ett miljöperspektiv med det som eleverna upptäckt är skräpets väg genom vårt samhälle.

Ni som läst mina blogginlägg tidigare vet ju att jag brinner för entreprenöriellt lärande och ser naturligtvis att detta legat som grund även för detta tema. Jag har min mall för planering (se inlägget Mitt i processen) och den har jag självklart använt även här. Min väggmatris tydliggör för eleverna vad som ska bedömas. Vi vänder oss ut i samhället och går till eller ser på olika företeelser som är bekanta för barnen. Arbetet med sortering blir en del av deras vardag. Det kreativa tas med tillsammans med kulturyttringar i att skapa ett gemensamt konstverk. Deras föräldrar blir både kunskapskällor och mottagare av deras arbete. Vi kommer självklart att sätta upp tavlan ”Skräpets väg” och redovisa den för andra klasser. Inte minst viktigt är att eleverna fått arbeta tillsammans, både i mindre grupper och hela klassen, och lära av varandra.

Som sagt är temat nästan slut. Vi ska sätta upp och redovisa tavlan och eleverna håller nu också på med att producera egna texter om vad det de tycker är viktigt i arbetet kring hållbar utveckling. Här får ju jag en bra chans att bedöma vad de lärt under resans gång och det är nu det blir intressant. Hur mycket har fastnat? Vad behöver eventuellt förtydligas osv…

Texterna de skriver skrivs med hjälp av visuellt stöd. Tavlan (Skräpets väg) finns tillgänglig liksom den tillhörande texten, vi har också haft en gemensam diskussion för att förtydliga begrepp och de har även en tankekarta som stöd. Vi har också nosat lite grand på faktatexter tidigare med hjälp av cirkelmodellen.  Det som blir tydligt i elevernas skrivande är att deras kunskap om hållbar utveckling är väldigt konkret, att berätta hur är lätt – varför är svårt! Nu var detta väntat, det var min tanke när vi planerade temat. I ”Utmärkt Undervisning” (Håkansson, Sundberg) diskuteras succesiv fördjupning, där man går från enklare kunskapsformer mot mer avancerade. Det diskuteras också att generalisera och överföra mellan olika kunskapspraktiker för att utveckla lärandet. Dessa tankar ligger till grund för mina idéer om hur vi ska gå vidare. Med tavlan som grund, den finns ju kvar, och även vår miljöbok ska vi framöver ta fler steg mot en djupare förståelse. Första steget sker redan i nästa tema som ska handla om växter och arter i närområdet. Genom att titta på vad en växt behöver och vilka kretslopp den ingår i hoppas jag att mina elever ska få en fördjupad bild av hur t.ex. utsläppen som finns med i vår tavla kan påverka. Min tanke är att arbetet med hållbar utveckling ska gå som en röd tråd genom olika delar av både SO- och NO-undervisningen under de tre år jag har klassen.

Temat är slut, men inte arbetet. Vår sopsorteringsstation kommer att leva vidare, vi ska leva efter våra miljötips och nu är det dags att med växternas hjälp gå lite mer på djupet vad gäller miljöförstöring.

Till sist något att fundera kring.

Att diskutera

  • Vilka delar av det centrala innehållet i SO och NO skulle man kunna knyta till begreppet hållbar utveckling?
  • Hur håller man tanken om hållbar utveckling aktuell, vad kan man göra på skolan, i arbetslaget, i klassen?
  • Mellan vilka olika arbetsområden kan man tänka att det finns möjligheter för eleverna att generalisera och överföra kunskaper om hållbar utveckling.
Share Button

3 reaktioner på ”Att arbeta med hållbar utveckling”

    1. Tack för kommentaren, håller med om att det är viktigt och spännande! Har tittat lite på ekologiska fotavtryck och ska kika mer – intressant!
      Rikard

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *